Lagtingets beslut 58/2023

Tillhör ärendet: Ny vägtrafiklagstiftning
Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 58/2023

 

Datum

Ärende

 

2023-05-29

LF 15/2022-2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 §, 19 § 2 mom., 20 § 2 mom. och 47 § landskapslagen (1993:19) om besiktning och registrering av fordon, av dessa paragrafer 1 § sådan den lyder i landskapslagarna 1998/23 och 2018/3, 19 § 2 mom. sådant det lyder i landskapslagen 1998/23, 20 § 2 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2018/3 och 47 § sådan den lyder i landskapslagen 2007/8 som följer:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Denna lag innehåller bestämmelser om besiktning och registrering av fordon som avses i vägtrafiklagen (xx:xx) för Åland.

     Det som i denna lag sägs om fordonsägare gäller även fordonets innehavare.

     Fordonsmyndigheten sköter besiktning och registrering av fordon på Åland.

 

19 §

Trafikövervakning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Visar det sig vid inspektionen att ett fordon har så stora brister att det inte kan användas utan uppenbar fara för trafiksäkerheten eller har fordonet inte vederbörligen besiktigats eller registrerats ska körförbud meddelas för fordonet. Polisen kan då för att förhindra fordonets fortsatta användning avlägsna registreringsskyltarna och omhänderta registreringsbeviset eller vidta andra lämpliga åtgärder. Är bristerna av mindre allvarlig art förelägger besiktningsman eller polisman fordonets ägare att avhjälpa bristerna och inom en viss tid föra fordonet till besiktning.

 

20 §

Registrering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Undantagna från registreringsskyldigheten är

     a) terrängfordon

     b) motorredskap avsedda för skördearbete eller vägunderhåll samt traktorer och motorredskap som är avsedda att styras av gående

     c) släpvagnar som är avsedda att kopplas till motorcykel, moped, traktor, motorredskap eller terrängfordon

     d) släpanordningar som ska kopplas till traktor, motorredskap eller terrängfordon

     e) slädar

     f) efterfordon

     g) motoriserade cyklar i kategori L1e-A och lätta elfordon.

 

47 §

Straff och avgift för trafikförseelse

     Bestämmelser om påföljder för brott eller förseelser mot denna lag finns i trafikbrottslagen (xx:xx) för Åland.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den...

__________________

 

 

 

 

    

 

 

     Mariehamn den 29 maj 2023

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman