Lagtingets beslut 59/2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 59/2007

 

Datum

Ärende

 

2006-06-06

FR 22/2006-2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av vattenlagen för landskapet Åland

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 5 kap. 13 § 2 mom., 15 § 2 mom. och 16 § 2 mom., 6 kap. 1 §, 2 § 2 mom., 8 § 1 mom. och 2 mom. c punkten samt 14 §, 8 kap. 2 § 1 mom., 14 kap. 2 §, 3 § 2 mom., 4 § 1 och 3 mom. samt 5 § 3 mom. och 15 kap. 1 § vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland, av dessa lagrum 5 kap. 13 § 2 mom., 15 § 2 mom. och 16 § 2 mom., 6 kap. 1 §, 2 § 2 mom., 8 § 1 och 2 mom. c punkten samt 14 §, 14 kap. 2 §, 3 § 2 mom., 4 § 1 och 3 mom. samt 5 § 3 mom. och 15 kap. 1 mom. sådana de lyder i landskapslagen 2001/32, som följer:

 

5 kap.
Bestämmelser om vattenkvalitet och

övervakning av vattenkvalitet

 

13 §

Vattenförbättringsplan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ansvarig för genomförandet av vattenförbättringsplan är landskapsregeringen. Vissa eller samtliga genomförandeuppgifter utom det slutliga genomförandeansvaret kan delegeras till en kommun eller Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Om sådan delegering har skett, skall landskapsregeringen övervaka genomförandet och vid behov antingen skyndsamt ingripa i en enskild fråga eller återta delegeringsbeslutet.

 

15 §

Rättsverkan av förbättringsplan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Utan tillstånd från Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet får i planen oreglerad markanvändningsåtgärd eller verksamhet komma till stånd eller ändras endast om detta är tillåtligt enligt 4 och 6 kap. samt det är uppenbart att detta varken försvårar genomförandet av planen eller motverkar planens miljöskyddssyfte. I annat fall skall tillstånd sökas hos Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet som får ge tillstånd endast om det är utrett att åtgärden eller verksamheten inte försvårar genomförandet av planen eller motverkar dess syfte från miljöskyddssynpunkt.

 

16 §

Utnyttjande av förbättringsöverskott inom förbättringsplan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen får i vattenförbättringsplan bestämma att annan vattenförbättrande åtgärd än sådan som avses i 1 mom., som ger ett dokumenterat förbättringsöverskott, får utnyttjas efter miljö- och hälsoskyddsmyndighetens tillstånd. För sådant tillstånd krävs att den sökande i betydande grad har medverkat till förbättringsöverskottet eller att den som har skapat förbättringsöverskottet medger att sökanden utnyttjar detta.

 

6 kap.
Tillståndsprövning

 

1 §

Tillståndsmyndighet

     Tillståndsmyndighet enligt denna lag är Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

2 §

Tillstånds- och anmälningsplikt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet konstaterar att viss verksamhet eller åtgärd för vilken tillstånd söks skall ske i enlighet med bestämmelserna i denna lag, kan myndigheten meddela sökanden att tillstånd i enlighet med ansökan inte erfordras för verksamheten eller åtgärden om den uppfyller av landskapsregeringen särskilt angivna krav.

 

8 §

Ansökan om tillstånd till förfogande över annans mark

     Den som i enlighet med 3 kap. önskar förfoga över annans egendom för att inleda vattenföretag eller vattenfarlig verksamhet skall ansöka om detta hos Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet senast sex månader innan företaget eller verksamheten skall inledas.

     Förutom vad som stadgas i 7 § skall i sådan ansökan tydligt anges

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     c) andra uppgifter som Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet behöver för att kunna bedöma om förutsättningarna för tillstånd till förfogande över annans egendom är uppfyllda.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

14 §

Hörande av markägare

     Innan Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet beviljar tillstånd för vattenföretag för vilket annan tillhörigt mark- eller vattenområde tas i anspråk skall markägaren höras om inte vattenförrättning skall hållas i enlighet med 14 kap.

 

8 kap.
Tillsyn

 

2 §

Tillsynsmyndigheter

     Tillsyn enligt denna lag utövas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

14 kap.
Vattenförrättning

 

2 §

Syneförrättning

     Om någon i enlighet med 6 kap. 8 § inlämnat en ansökan om tillstånd till förfogande över annans egendom i enlighet med 3 kap. skall Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, om det inte måste anses uppenbart obehövligt, besluta att syneförrättning skall hållas.

 

3 §

Diknings- eller bevattningsförrättning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om i samma ärende syneförrättning skall hållas i enlighet med 2 § samt diknings- eller bevattningsförrättning i enlighet med 1 mom., kan Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet på landskapsregeringens ansökan besluta att förrättningarna till vissa delar skall hållas samtidigt varvid förrättningsmännen kan vara gemensamma för båda förrättningar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

4 §

Förrättningsmän

     För vattenförrättning skall landskapsregeringen på miljö- och hälsoskyddsmyndighetens begäran förordna en förrättningsman att utföra förrättningen. Förrättningsmannen skall vara ingenjör eller annan sakkunnig i det ärendet rör.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om landskapsregeringen är tillståndssökande skall Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet förordna förrättningsman respektive en eller flera biträdande förrättningsmän.

 

5 §

Gode män

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om landskapsregeringen är tillståndssökande skall Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet utse de gode männen.

 

15 kap.
Särskilda bestämmelser

 

1 §

Tillståndsmyndighetens handläggning

     Vid handläggningen av ett tillståndsärende iakttas landskapslagen (:) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

__________________

 

     Om ikraftträdandet av denna lag stadgas särskilt i landskapslagen (:) om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

__________________

 

 

 

     Mariehamn den 6 juni 2007

 

 

 

Barbro Sundback

talman

 

 

Viveka Eriksson

vicetalman

 

 

Johan Ehn

vicetalman