Lagtingets beslut 59/2019

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 59/2019

 

Datum

Ärende

 

2019-09-16

LF 21/2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om tolkningstjänst för handikappade personer

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 § 1 mom. 1 punkten landskapslagen (2010:99) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om tolkningstjänst för handikappade personer som följer:

 

4 §

Hänvisningar

     Inom landskapets behörighet ska hänvisningar till

     1) socialvårdslagen (710/1982) i 13 § 3 mom. i tolkningstjänstlagen avse 4 § i landskapslagen (:) om socialvårdens förvaltning och tillsyn på Åland.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

 

__________________

 

 

    

 

 

     Mariehamn den 16 september 2019

 

 

 

Gun-Mari Lindholm 

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman