Lagtingets beslut 59/2022

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 59/2022

 

Datum

Ärende

 

2022-12-14

LF 1/2022-2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete (FFS 738/2009) ska, med i denna lag angivna avvikelser, tillämpas på invalidpension som har beviljats med stöd av landskapslagen (2016:76) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn eller landskapslagen (2007:29) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare oberoende av vad som i landskapslagarna föreskrivs om arbetsinkomsternas inverkan på invalidpensionen.

     Lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete ska tillämpas på Åland sådan den lyder när denna lag träder i kraft. Ändras därefter författningen, ska den ändrade författningen gälla på Åland från tidpunkten för dess ikraftträdande i riket, om inte annat följer av denna lag.

 

2 §

Bestämmelser som inte ska tillämpas

     Med stöd av denna lag ska 5 § i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete om inkomstgräns vid sjukpension som beviljas av Folkpensionsanstalten och vilande pension inte tillämpas på Åland.

 

3 §

Tillämpning av hänvisningar till riksförfattningar

     Hänvisas i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete till bestämmelser i rikslagstiftningen, vilka äger motsvarighet i landskapslagstiftningen, ska hänvisningarna avse bestämmelserna i landskapslagstiftningen.

 

4 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den     och gäller till och med den 31 december 2024.

     Lagen tillämpas från och med den 1 januari 2023.

     Denna lag tillämpas på invalidpension som lämnas vilande medan denna lag är i kraft.

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 14 december 2022

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren   

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman