Lagtingets beslut 59/2023

Tillhör ärendet: Ny vägtrafiklagstiftning
Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 59/2023

 

Datum

Ärende

 

2023-05-29

LF 15/2022-2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning av fordonslagen

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till landskapslagen (2021:157) om tillämpning av fordonslagen en ny 7a § som följer:

 

 

7a §

Efterfordon

     Ett efterfordon är ett oregistrerat fordon som är kopplat till en bil, en traktor, ett motorredskap eller ett terrängfordon och som inte är ett släpfordon. Som efterfordon räknas

     a) fordon som inte är avsedda att transportera gods, till exempel skylift eller kioskvagn samt

     b) ofjädrad båttransportvagn, ofjädrad husvagn eller liknande ofjädrade fordon.

     Ett efterfordon får inte framföras i en högre hastighet än 30 kilometer i timmen och ska vara försett med en LGF-skylt, körriktningsvisare, två vita reflexer framtill, orangegula sidomarkeringsreflexer, två röda triangelformade reflexer baktill och, om fordonet framförs i mörker, två röda positionslyktor bak. Efterfordonet ska vara kopplat på ett säkert sätt till dragfordonet. Förbindelsen ska vara dimensionerad för att klara de påfrestningar den utsätts för.

     Om efterfordonet saknar bromsar får inte bruttovikten överstiga dragfordonets bruttovikt.

     Är efterfordonet försett med bromsar får inte bruttovikten överstiga tre gånger dragfordonets bruttovikt. Färdbromssystemet ska kunna minska farten på efterfordonet och få det att stanna säkert och snabbt. Färdbromssystemet ska kunna stanna efterfordonet inom en stoppsträcka som beräknas enligt följande formel:

     S ≤ (V2/65) + 0,15V

där S = stoppsträckan i meter och V = hastigheten i kilometer i timmen.

     Fordonsbredden inklusive last får vara högst 260 cm. Om lasten är odelbar får bredden uppgå till 310 cm, förutsatt att ekipaget är utmärkt enligt bestämmelserna i kommunikationsministeriets förordning om specialtransporter och specialtransportfordon.

     För att få dra ett efterfordon krävs att föraren har körkortsbehörighet för dragfordonet.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den...

 

__________________

 

 

 

 

 

    

 

 

     Mariehamn den 29 maj 2023

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman