Lagtingets beslut 6/2024

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 6/2024

 

Datum

Ärende

 

2024-04-08

RP 2/2023-2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Republikens President

 

 

 

 

 

 

från Ålands lagting

 

 

 

 


 

Till lagtinget har överlämnats Republikens Presidents framställning av den 15 december 2023 angående godkännande av förslaget till lag om Intemationella arbetsorganisationens konvention om avskaffande av väld och trakasserier i arbetslivet, i det avseende 59 § 1 mom. självstyrelselagen för Åland av den 16 augusti 1991 föreskriver.

     Lagtinget har behandlat ärendet i den ordning nämnda bestämmelse och lagtingsordningen för Åland föreskriver och får enligt denna dag fattat beslut vördsamt meddela

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet.

 

 

Mariehamn den 8 april 2024

 

 

 

Jörgen Pettersson

talman

 

 

Marcus Måtar

vicetalman

 

 

Rainer Juslin

vicetalman