Lagtingets beslut 60/2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 60/2007

 

Datum

Ärende

 

2007-06-06

FR 22/2006-2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om renhållning

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 28a §, 28i § 2 mom., rubriken för 28j §, 28j § 1 mom., 28k §, 31 § 3 mom., 34 § 2 mom. och 36 § 3 mom. landskapslagen (1981:3) om renhållning, av dessa lagrum 28j § 1 mom., 31 § 3 mom. och 34 § 2 mom. sådana de lyder i landskapslagen 1998/91, 28a och 28k §§ sådana de lyder i landskapslagen 2001/33 samt 28i § 2 mom. och 36 § 3 mom. sådana de lyder i landskapslagen 2006/50, som följer:

 

28a §

Myndigheter

     Avfallstillstånd söks och prövas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Tillsynsmyndighet över tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet är Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

28i §

Anmälan om verksamhet till avfallsregistret

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Anmälan skall göras till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet minst 60 dagar före verksamheten inleds. Landskapsregeringen kan i landskapsförordning ge närmare bestämmelser om vad en anmälan skall innehålla.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

28j §

Miljö- och hälsoskyddsmyndighetens åtgärder på grund av anmälan

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet skall utan dröjsmål granska anmälan och vid behov begära tilläggsuppgifter av verksamhetsutövaren samt införa uppgifterna om verksamheten och verksamhetsutövaren i avfallsregistret. Om det finns grundad anledning att misstänka att verksamheten inte uppfyller vad som bestäms i denna lag eller med stöd av den får verksamheten inte antecknas i avfallsregistret. Anmäld verksamhet kan på samma grunder avföras ur registret efter att verksamhetsutövaren beretts tillfälle att bli hörd.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

28k §

Avfallsregister

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet för ett avfallsregister över anmälningar och över de beslut som fattas på grundval av anmälningar.

 

31 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet kan i sin egenskap av tillsynsmyndighet enligt 5a kap. ålägga en försumlig att vid vite fullgöra sin skyldighet då denna trots anmaning inte fullgjort förpliktelsen.

 

34 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet i sin egenskap av tillsynsmyndighet eller person som myndigheten förordnat därtill har rätt att för tillsynen enligt 5a kap. eller med stöd av 5a kap. utfärdade bestämmelser företa kontroller samt erhålla för kontrollen nödvändiga uppgifter, se nödvändiga handlingar, göra nödvändiga mätningar och undersökningar samt ta nödvändiga prover av skälig storlek.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

36 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I miljö- och hälsoskyddsmyndighetens beslut i tillståndsärenden kan ändring sökas på det sätt som framgår av 19 § landskapslagen (:)     om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Om ikraftträdandet av denna lag stadgas särskilt i landskapslagen (:) om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

 

 

     Mariehamn den 6 juni 2007

 

 

 

Barbro Sundback

talman

 

 

Viveka Eriksson

vicetalman

 

 

Johan Ehn

vicetalman