Lagtingets beslut 60/2019

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 60/2019

 

Datum

Ärende

 

2019-09-16

LF 21/2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 3a § och 8 § 1 mom. 1 punkten landskapslagen (1978:48) om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda, av dessa lagrum 3a § sådan den lyder i landskapslagen 2019/31 och 8 § 1 mom. 1 punkten sådan den lyder i landskapslagen 2017/144, som följer:  

 

3a §

     Behörighetskrav för tjänster vid den kommunala myndighet som avses i 3 § bestäms i landskapslagen ( : ) om yrkesutbildad personal inom socialvården.

 

8 §

     När det i rikets lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda hänvisas till lagstiftning inom landskapets behörighet gäller i tillämpliga delar motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen, så att hänvisningar till

     1) socialvårdslagen (FFS 710/1982) och socialvårdslagen (FFS 1301/2014) avser landskapslagen (:) om socialvård.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

 

__________________

 

 

 

    

 

 

     Mariehamn den 16 september 2019

 

 

 

Gun-Mari Lindholm 

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman