Lagtingets beslut 60/2023

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 60/2023

 

Datum

Ärende

 

2023-06-07

RP 11/2021-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Republikens President

 

 

 

 

 

 

från Ålands lagting

 

 

 

 


 

Till lagtinget har överlämnats Republikens Presidents framställning av den 25 maj 2022 angående godkännande av utkastet till statsrådets förordning om ändringar i del II i bilaga III till 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö, i det avseende 59 § 1 mom. självstyrelselagen för Åland av den 16 augusti 1991 föreskriver.

     Lagtinget har behandlat ärendet i den ordning nämnda bestämmelse och lagtingsordningen för Åland föreskriver och får enligt denna dag fattat beslut vördsamt meddela

 

att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

 

Mariehamn den 7 juni 2023

 

 

 

Bert Häggblom

talman

 

 

Katrin Sjögren

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman