Godkännande av utkastet till statsrådets förordning om ändringar i del II i bilaga III till 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö

Republikens presidents framställning RP 11/2021-2022 (slutbehandlat)  

Åtgärder