Lagtingets beslut 61/2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 61/2007

 

Datum

Ärende

 

2007-06-06

FR 22/2006-2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 7 § 2 och 3 mom., 9 §, 11 § 3 mom., 14 § och 16 § 1 mom. landskapslagen (2003:58) om mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester samt

     ersätts i lagen ordet ”landskapsstyrelsen” i olika böjningsformer med ordet ”landskapsregeringen” i motsvarande former som följer:

 

7 §

Avfallsplaner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet skall fastställa planerna för mottagande och hantering av avfall samt övervaka deras genomförande.

     Planerna skall förnyas fortlöpande. För varje hamn eller grupp av hamnar skall en ny plan tillställas miljö- och hälsoskyddsmyndigheten senast tre år efter att den förra planen lämnades till den myndighet som fastställt planen.

 

9 §

Vite

     Den som bryter mot denna lag eller försummar att vidta åtgärder i enlighet med lagen eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av lagen kan av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet förbjudas att fortsätta med den rättsstridiga verksamheten eller uppmanas att fullgöra sina skyldigheter inom utsatt tid.

     Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten kan förena förbud och ålägganden som meddelats med stöd av 1 mom. med vite eller med hot om fullgörande av skyldigheterna på den försumliges bekostnad.

 

11 §

Anmälan om att ett fartyg skall anlöpa en hamn i landskapet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Den hamnansvarige skall vidarebefordra den information som omnämns i 1 mom. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet som skall granska informationen. Om ett anmälningspliktigt fartyg anlöper en hamn i landskapet utan att anmälan har skett i rätt tid, skall den hamnansvarige meddela det till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

14 §

Undantag för fartyg som används i tidtabellsbunden trafik

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet kan på ansökan av fartygsägaren bevilja undantag från kraven i 11-13 §§ för fartyg som används i tidtabellsbunden trafik med täta och regelbundna hamnanlöp. För att undantag skall kunna beviljas måste det finnas tillräckliga bevis för att fartygsgenererat avfall avlämnas och avgifter betalas i någon av hamnarna längs fartygets rutt.

 

16 §

Inspektioner

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet skall utföra inspektioner på fartyg för att förvissa sig om att bestämmelserna om avlämning av avfall och lastrester efterlevs.

 

__________________

 

     Om ikraftträdandet av denna lag stadgas särskilt i landskapslagen (:) om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

 

 

     Mariehamn den 6 juni 2007

 

 

 

Barbro Sundback

talman

 

 

Viveka Eriksson

vicetalman

 

 

Johan Ehn

vicetalman