Lagtingets beslut 61/2019

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 61/2019

 

Datum

Ärende

 

2019-09-16

LF 21/2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 1 § 1 mom. 1 punkten och 2 § landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård, av dessa lagrum 2 § sådan den lyder i landskapslagarna 2003/79, 2007/102, 2007/128, 2011/115, 2013/117, 2015/20 och 2019/37,

     ändras 1 § 3 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2015/44 samt 2d § 5 punkten och 3 § 2 mom. sådana de lyder i landskapslagen 2013/117, samt

     fogas till 2a § nya 5 - 6 punkter, till 2b § en ny 3 punkt, en ny 2f § och till 2g § nya 3 - 4 punkter, som följer:

 

1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Hänvisningar i lagen till bestämmelser i socialvårdslagen (FFS 1301/2014) ska inom landskapets lagstiftningsbehörighet avse motsvarande bestämmelser i landskapslagen (:) om socialvård.

 

2a §

     Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården ska enligt denna lag äga tillämpning Åland till den del bestämmelserna gäller socialvården. Lagens bestämmelser gäller på Åland med följande avvikelser:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     5) Hänvisningen till 27 b § 1 mom. i socialvårdslagen ska på Åland avse 28 § 3 mom. i landskapslagen om socialvård.

     6) Hänvisningen till 27 d och 27 e §§ i socialvårdslagen (FFS 710/1982) ska på Åland avse 70 och 71 §§ i landskapslagen om socialvård.

 

2b §

     De allmänna bestämmelserna i 1 kap. i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården gäller på Åland med följande avvikelser:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) Hänvisningar i lagen till socialnämnden eller annat motsvarande organ ska på Åland avse organ som ansvarar för den kommunala socialvården i enlighet med 4 § i landskapslagen (:) om socialvårdens förvaltning och tillsyn på Åland.

 

2d §

     Bestämmelser om sekretess, tystnadsplikt och utlämnande av sekretessbelagda uppgifter i 3 kap., bestämmelser om rätt att få sekretessbelagda uppgifter och handräckning i 4 kap. och särskilda bestämmelser i 6 kap. i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården gäller i landskapet med följande avvikelser:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     5) Bestämmelserna i lagens 27 § gäller också landskapsregeringen och Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighetet då nämnda myndigheter svarar för den allmänna styrningen respektive övervakningen av socialvården enligt 1 § 1 mom. och 7 § 1 mom. i landskapslagen om socialvårdens förvaltning och tillsyn på Åland.

     Bestämmelserna i lagens 27 § gäller också tillsynsmyndigheten enligt 25 § 1 mom. i barnomsorgslagen för landskapet Åland när myndigheten utövar tillsyn över barnomsorgen.

 

2f §

     23a § 1 mom. i lagen om klientens ställning och rättigheter ska inte tillämpas på Åland. Bestämmelser om behandling av klagomålsärenden finns i 11 § i landskapslagen om socialvårdens förvaltning och tillsyn på Åland.

 

2g §

     Bestämmelserna i lagen om stöd för närståendevård gäller på Åland med följande avvikelser:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) De undersökningar av närståendevårdarens välmående och hälsa samt sådana hälsovårdstjänster som stöder vårdarnas välmående och vårduppdrag enligt lagens 3a § ska ordnas av Ålands hälso- och sjukvård.

 

3 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelser om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets tillsyn över de i 1 § angivna författningarna finns i 2 kap. i landskapslagen om socialvårdens förvaltning och tillsyn på Åland.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

 

__________________

    

 

 

    

 

 

     Mariehamn den 16 september 2019

 

 

 

Gun-Mari Lindholm 

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman