Lagtingets beslut 6/2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 6/2022

 

Datum

Ärende

 

2022-02-11

LF 8/2021-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021—2027

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Inom landskapets behörighet och med de avvikelser som följer av denna lag ska lagen om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021—2027 (FFS 1125/2021), programfondslagen, tillämpas på Åland.

     Ändringar i programfondslagen blir tillämpliga på Åland vid den i ändringarna i fråga föreskrivna tidpunkten för ikraftträdande om inte annat följer av denna lag.

 

2 §

Myndighetsuppgifter och hänvisningar

     Landskapsregeringen ska sköta de förvaltningsuppgifter som gäller de program som enligt programfondslagen sköts av inrikesministeriet och finansministeriet, till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet.

     Inom landskapets behörighet ska hänvisningar till bestämmelser i rikslagstiftningen som har sin motsvarighet i landskapslagstiftningen avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

 

3 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den

     Genom denna lag upphävs landskapslagen (2017:8) om tillämpning på Åland av lagen om fonderna inom området för inrikes frågor.

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 11 februari 2022

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman