Lagtingets beslut 62/2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 62/2007

 

Datum

Ärende

 

2007-06-06

FR 22/2006-2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvården

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 10 § landskapslagen (1993:60) om hälso- och sjukvården, samt

     ändras 1 § 1 mom., 4 § 1 mom. och 14 § 1-3 mom., av dessa lagrum 14 § 1-3 mom. sådana de lyder i landskapslagen 1998/45, som följer:

 

1 §

     Landskapet Åland svarar för att befolkningen i landskapet erhåller hälso- och sjukvård. Landskapet svarar även för att andra personer som vistas i landskapet erhåller sådan sjukvård som bör ges utan dröjsmål samt vård som andra personer skall ges enligt internationella överenskommelser vilka bringats i kraft i landskapet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

4 §

     Den hälso- och sjukvård som landskapet svarar för tillhandahålls av en hälso- och sjukvårdsmyndighet. Myndighetens namn är Ålands hälso- och sjukvård. Myndigheten fullgör sina uppgifter genom att själv upprätthålla verksamhet samt genom att köpa tjänster av andra i enlighet med den i 3 § nämnda planen. Myndigheten har även rätt att sälja tjänster, om det kan ske utan att försämra myndighetens förutsättningar att fullgöra sina uppgifter.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

14 §

     En sakägare som är missnöjd med ett beslut som styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård har fattat kan inom 21 dagar, räknat från den dag beslutet delgavs vederbörande, skriftligen begära rättelse hos den beslutande myndigheten. I rättelseyrkandet, som läggs till grund för myndighetens prövning, skall anges vilket beslut som önskas rättat och de omständigheter som rättelseyrkandet grundar sig på. Ett rättelseyrkande skall behandlas utan dröjsmål.

     Ett beslut som styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård fattat med anledning av ett rättelseyrkande får överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol. Överklagandet skall ha inkommit till domstolen inom 30 dagar från delgivningen av beslutet.

     Bestämmelser i annan lag som begränsar rätten att överklaga ett beslut fattat av styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård gäller före bestämmelserna i denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Om ikraftträdandet av denna lag stadgas särskilt i landskapslagen (:) om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

 

 

     Mariehamn den 6 juni 2007

 

 

 

Barbro Sundback

talman

 

 

Viveka Eriksson

vicetalman

 

 

Johan Ehn

vicetalman