Lagtingets beslut 62/2019

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 62/2019

 

Datum

Ärende

 

2019-09-16

LF 21/2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 1 § 3 mom.,

     ändras 2 § 2 punkten och 3 § 2 mom., av dessa lagrum 2 § 2 punkten sådan den lyder i landskapslagen 2013/121, som följer:

 

2 §

Förvaltning

     De förvaltningsuppgifter som enligt rikslagen ankommer på statliga myndigheter och kommunala myndigheter ska på Åland skötas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet och kommunerna, när det är fråga om uppgifter som faller inom landskapets behörighet, varvid

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet och det kommunala organ som avses i 4 § i landskapslagen (:) om socialvårdens förvaltning och tillsyn på Åland, eller den tjänsteman som organet utsett, är tillsynsmyndighet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

3 §

Avvikelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Hänvisningar och bestämmelser i rikslagen ska gälla på det sätt som anges i följande tabeller.

 

Tabell 1

 

Hänvisningen i rikslagens

avser i landskapet

1.

2 § 2 mom. och 5 § 1 mom. till lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (FFS 812/2000),

de med stöd av landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård tillämpliga bestämmelserna i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (FFS 812/2000).

2.

3 § 1 punkten till 14 § i socialvårdslagen (FFS 1301/2014),

14 § i landskapslagen (:) om socialvård.

3.

4 § 2 mom. till lagen om behörighets-villkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (FFS 272/2005),

landskapslagen (:) om yrkesutbildade personer inom socialvården.

4.

4 § 2 mom. till 46 a § i socialvårdslagen (FFS 1301/2014),

65 § i landskapslagen (:) om socialvård.

5.

4 § 3 mom. till 6, 8 och 9 §§ i familjevårdslagen (FFS 263/2015),

1b § och 1d § i landskapslagen (2015:18) om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen.

6.

4 § 3 mom. till 59 och 60 §§ i barnskyddslagen (FFS 417/ 2007),

de med stöd av landskapslagen (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen tillämpliga bestämmelserna i barnskyddslagen (FFS 417/ 2007).

7.

13  och 27 §§ till 14 § 1 mom. 5 punkten i socialvårdslagen (FFS 1301/2014),

14 § 1 mom. 5 punkten i landskapslagen (:) om socialvård.

8.

28 § 3 punkten till 11 § i personuppgiftslagen (FFS 523/1999),

7 § landskapslagen (2007:88) om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen.

9.

30 § 3 mom. till 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999),

15a § landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet.

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

 

__________________

 

 

    

 

 

     Mariehamn den 16 september 2019

 

 

 

Gun-Mari Lindholm 

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman