Lagtingets beslut 63/2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 63/2007

 

Datum

Ärende

 

2007-06-06

FR 22/2006-2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om hälsovården

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 3 §, 26 § 2 mom. och 85 § landskapslagen (1967:36) om hälsovården, av dessa lagrum 3 § sådan den lyder i landskapslagen 1993/62, 26 § 2 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2001/34 och 85 § sådan den lyder i landskapslagen 1998/46, som följer:

 

3 §

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet handhar de uppgifter som enligt denna lag ankommer på hälsovårdsnämnd och hälsonämnd.

 

26 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Fabrik, inrättning eller lager, som anses kunna medföra fara för miljöförorening, får endast förläggas till sådan plats som Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet på ansökan har godkänt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

85 §

     I miljö- och hälsoskyddsmyndighetens beslut i ärende som avses i denna lag kan ändring sökas på det sätt som framgår av 19 § landskapslagen (:) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

     Miljö- och hälsoskyddsmyndighetens beslut får verkställas omedelbart och trots att ändring sökts, om beslutet till sin art är sådant att det bör verkställas utan dröjsmål eller om beslutets ikraftträdande av sanitära skäl inte kan uppskjutas och myndigheten förordnat att beslutet omedelbart skall verkställas.

 

__________________

 

     Om ikraftträdandet av denna lag stadgas särskilt i landskapslagen (:) om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

 

 

     Mariehamn den 6 juni 2007

 

 

 

Barbro Sundback

talman

 

 

Viveka Eriksson

vicetalman

 

 

Johan Ehn

vicetalman