Lagtingets beslut 64/2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 64/2020

 

Datum

Ärende

 

2020-09-14

LF 25/2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om gymnasieutbildning

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 25 § 2 mom., 28 § 2 mom., inledningssatsen till 29 § 2 mom., 29 § 2 mom. 2 punkten och 3 mom. i landskapslagen (2011:13) om gymnasieutbildning, samt

     fogas till lagen nya 29a § och 29b §, som följer:

 

25 §

Allmänbildande gymnasieexamen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I studentexamen ingår minst fem studentexamensprov. Den studerande ska avlägga prov i svenska och litteratur samt enligt eget val tre prov av en grupp som består av provet i finska, provet i ett främmande språk, provet i matematik och provet i ett realämne. Studeranden väljer i vilket ämne han eller hon avlägger det femte provet. Utöver dessa prov kan den studerande delta i ett eller flera extra prov.

 

28 §

Examensnämnd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vid ordnandet av studentexamen enligt denna lag ska även bestämmelserna i lagen om studentexamen (FFS 502/2019) och de bestämmelser som statsrådet har utfärdat i förordning i fråga om deltagande i studentexamen, prov och omtagning av dem, bedömning och genomförandet av examen, i övrigt iakttas i tillämpliga delar. Hänvisningar i de i detta moment angivna riksförfattningarna till bestämmelser i rikslagstiftningen ska avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

 

29 §

Rätt att delta i studentexamen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Andra än studerande som genomgått den allmänbildande gymnasieutbildningens lärokurs får delta i studentexamen om de har avlagt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) en gymnasieexamen med yrkesinriktning som omfattar minst 180 kompetenspoäng eller en motsvarande tidigare examen eller

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Den som är studerande inom en utbildning som leder till en gymnasieexamen med yrkesinriktning som avses i 1 mom. 2 punkten kan delta i studentexamen medan han eller hon fortfarande deltar i utbildningen i fråga.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

29a §

Rätt att avlägga enskilda prov

     Den som inte har avlagt studentexamen får avlägga proven i studentexamen som enskilda prov. Enskilda prov får dock inte avläggas av den som antagits för att genomgå allmänbildande gymnasieexamen enligt 25 §, i vilken det ingår studentexamen, eller av den som enligt 26 § antagits för att genomgå gymnasieexamen med yrkesinriktning.

     Studentexamen kan inte utgöras av enskilda prov. Om den som har avlagt enskilda prov senare avlägger studentexamen kan godkända prov som avlagts som enskilda prov innefattas i studentexamen under tre års tid från det att det enskilda provet godkändes.

 

29b §

Förutsättningar för deltagande i prov

     Den som genomgår lärokursen för gymnasieutbildningen får delta i ett prov i studentexamen efter att ha slutfört de obligatoriska studierna i det läroämne som provet gäller. En studerande inom en utbildning som leder till en gymnasieexamen med yrkesinriktning får delta i proven i studentexamen efter att ha förvärvat kunnande som motsvarar minst 90 kompetenspoäng. I övrigt tillämpas 7 § i lagen om studentexamen beträffande förutsättningar för deltagande i prov i studentexamen.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     På avläggande av studentexamen tillämpas övergångsbestämmelserna i 27 § i lagen om studentexamen. Bestämmelserna i 25 § 2 mom. och 29a och 29b §§ i denna lag tillämpas på examinander som börjar avlägga examen vid examenstillfället våren 2022 eller efter det. På dem som har börjat avlägga studentexamen före det tillämpas 25 § 2 mom. sådant det lydde i sin ursprungliga lydelse i ÅFS 2011:13 och 9 § 2 mom. i lagen om anordnande av studentexamen (FFS 672/2005).

     Vid tillämpningen av 28 § 2 mom. i denna lag ska lagen om anordnande av studentexamen gälla på det sätt som anges i övergångsbestämmelserna i 27 § i lagen om studentexamen.

 

__________________

 

 

 

     Mariehamn den 14 september 2020

 

 

 

Roger Nordlund 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Bert Häggblom

vicetalman