Lagtingets beslut 65/2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 65/2007

 

Datum

Ärende

 

2007-06-06

FR 22/2006-2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 3 och 6 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 3 och 6 §§ landskapslagen (1988:8) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet, av dessa lagrum 3 § sådan den lyder i landskapslagen 1995/59 och 6 § sådan den lyder i landskapslagen 2006/21, som följer:

 

3 §

     De förvaltningsuppgifter som enligt de författningar som avses i 1 och 8 §§ ankommer på statens myndigheter skall i landskapet skötas av landskapsregeringen och de uppgifter som ankommer på kommunerna och kommunala myndigheter skall skötas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området.

 

6 §

     I miljö- och hälsoskyddsmyndighetens beslut i ärende som avses i denna lag får ändring sökas i enlighet med vad som föreskrivs i 19 § landskapslagen (:) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet med beaktande av bestämmelserna i 34 och 35 §§ i konsumentsäkerhetslagen.

 

__________________

 

     Om ikraftträdandet av denna lag stadgas särskilt i landskapslagen (:) om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

 

 

     Mariehamn den 6 juni 2007

 

 

 

Barbro Sundback

talman

 

 

Viveka Eriksson

vicetalman

 

 

Johan Ehn

vicetalman