Lagtingets beslut 67/2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 67/2007

 

Datum

Ärende

 

2007-06-06

FR 22/2006-2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av tobakslagen för landskapet Åland

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 6 § 2 mom., 8 § och 13 § 3 mom. tobakslagen (1978:52) för landskapet Åland, av dessa lagrum 8 § sådan den lyder i landskapslagen 1992/38 och 13 § 3 mom. sådant det lyder i landskapslagen 1993/63, som följer:

 

6 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Lokal övervakande myndighet är Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

8 §

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet skall på eget initiativ eller på grund av anmälan förrätta inspektion av lagrings- och försäljningsplatser för tobaksprodukter, övervaka försäljningen av tobaksprodukter samt genomförande och efterlevnad av rökningsförbud och -restriktioner.

     Konstaterar miljö- och hälsoskyddsmyndigheten att verksamhet som strider mot denna lag förekommer, skall den uppmana vederbörande att upphöra därmed inom av myndigheten utsatt, skälig tid. Sker ej rättelse skall myndigheten underrätta landskapsåklagaren härom.

     Konstaterar miljö- och hälsoskyddsmyndigheten att innehavare underlåter att fullgöra sin skyldighet att genomföra rökförbud, skall den uppmana innehavaren att fullgöra sin skyldighet inom viss tid. Sker inte rättelse inom den förelagda tiden skall myndigheten vid vite ålägga innehavaren att genomföra rökförbud.

 

13 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Åtal får inte väckas för ett brott som avses i denna paragraf, om inte miljö- och hälsoskyddsmyndigheten anmält brottet till åtal.

 

__________________

 

     Om ikraftträdandet av denna lag stadgas särskilt i landskapslagen (:) om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

 

     Mariehamn den 6 juni 2007

 

 

 

Barbro Sundback

talman

 

 

Viveka Eriksson

vicetalman

 

 

Johan Ehn

vicetalman