Lagtingets beslut 67/2021

Tillhör ärendet: Ändring av tobakslagen
Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 67/2021

 

Datum

Ärende

 

2021-03-24

LF 13/2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om tobak och relaterade produkter

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 1c § landskapslagen (1978:52) om tobak och relaterade produkter ett nytt 1 mom., varvid nuvarande 1 mom. blir ett nytt 2 mom., till 5a § 4 mom. nya a och b punkter varvid nuvarande a och b punkter blir nya c och d punkter, till 5a § ett nytt 5 mom., till lagen en ny 5ab § samt till 5ac § ett nytt 2 mom. som följer:

 

 

1c §

     Tobaksprodukter får säljas endast till parti- eller detaljhandel som av behörig id-utfärdare har fått identifieringskoder enligt artiklarna 15 och 17 i spårbarhetsförordningen samt till detaljhandel som gjort anmälan enligt 1b §. Relaterade produkter får säljas endast till detaljhandel som gjort anmälan enligt 1b §.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

5a §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ekonomiska aktörer ska tillse att

     a) de minsta enskilda förpackningar av tobaksprodukter som tillhandahålls på marknaden (styckförpackningar) har en för spårning av dem avsedd id-märkning i enlighet med spårbarhetsförordningen och som har utfärdats av en behörig enhet,

     b) styckförpackningar har en säkerhetsmärkning vilken inte kan manipuleras och som består av synliga, delvis synliga och osynliga äkthetsdetaljer,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Minst en säkerhetsmärknings äkthetsdetalj som avses i 4 mom. a punkten ska tillhandahållas av en tredje part, som är oberoende i förhållande till tobaksindustrin på det sätt som avses i artikel 8.1 säkerhetsmärkningsbeslutet.

 

5ab §

     Tillverkare och importörer ska se till att Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet avgiftsfritt och trots sekretessbestämmelser har rätt att av en tredje part som avses i 5a § 5 mom. få de uppgifter som avses i artikel 8.3 i säkerhetsmärkningsbeslutet.

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska vidta alla åtgärder som behövs för att kriterierna för oberoende ska uppfyllas om en tredje part som avses i 5a § 5 mom. inte längre uppfyller kraven på oberoende. Sådana åtgärder ska vidtas inom en rimlig tidsperiod, dock senast före utgången av det kalenderår som följer efter det kalenderår då det kom till Ålands miljö- och hälsomyndighets kännedom.

 

5ac §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Varje tillverkare och importör av tobaksprodukter ska hos behörig id-utfärdare ansöka om sådan id-märkning av styckförpackningar som avses i 5a § 4 mom. a punkten samt ska på styckförpackningsnivå kontrollera id-märkningarna.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den …

 

     __________________

 

 

 

     Mariehamn den 24 mars 2021

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman