Ändring av tobakslagen

Lagförslag LF 13/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om ändring av landskapslagen om tobak och relaterade produkter. Lagen ersätter bestämmelser i den landskapslag som Republikens president den 2 oktober 2020 har förordnat delvis ska förfalla.
De föreslagna bestämmelserna överensstämmer innehållsmässigt med det lagförslag som lagtinget antog den 27 maj 2020 (LTB 41/2020), dock så att de brister som Republikens president konstaterat har beaktats.


Åtgärder