Lagtingets beslut 68/2019

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 68/2019

 

Datum

Ärende

 

2019-09-16

LF 20/2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 8 § landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut upphävs 8 § 3 mom. landskapslagen (1978:48) om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda, sådant momentet lyder i landskapslagen 2017/144

 samt

     fogas till lagens 8 § 1 mom., sådant momentet lyder i landskapslagen 2017/144, en ny 9 punkt som följer:

 

8 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     9) lagen om klienthandlingar inom socialvården (FFS 254/2015) avser landskapslagen ( : ) om klienthandlingar inom socialvården.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

__________________

 

 

    

 

 

     Mariehamn den 16 september 2019

 

 

 

Gun-Mari Lindholm 

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman