Lagtingets beslut 68/2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 68/2021

 

Datum

Ärende

 

2021-03-29

LF 17/2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 1 § landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård sådan den lyder i landskapslagarna 2007/111, 2012/36 2020/12 och 2020/20 ett nytt 4 mom. som följer:

 

1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Lagen om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 1201/2020) ska inte tillämpas till den del det är fråga om landskapets lagstiftningsbehörighet.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

                                                                 

 

 

     Mariehamn den 29 mars 2021

 

 

 

Bert Häggblom

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman