Ändring av blankettlagar om socialvård

Lagförslag LF 17/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att vissa blankettlagar om socialvård ändras. Genom förslaget tillförsäkras att de ändrade blankettlagarna kan tillämpas på Åland i enlighet med nuvarande lydelse även efter ikraftträdandet av de ändringar av rikets socialvårdslagstiftning som har samband med ändrade bestämmelser om klientavgifter och servicesedlar i riket. Lagarna bör i lag-tinget behandlas i brådskande ordning.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Socialvård och sysselsättning