Lagtingets beslut 69/2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 69/2007

 

Datum

Ärende

 

2006-06-06

FR 22/2006-2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 3 och 4 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av alkohollagen

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 3 § 1 mom. och 4 § landskapslagen (1995:92) om tillämpning i landskapet Åland av alkohollagen som följer:

 

3 §

Myndigheter

     Beviljandet av serveringstillstånd, övervakningen av serveringen av alkoholdrycker samt övriga förvaltningsuppgifter som enligt alkohollagen och förordningen om alkoholdrycker och sprit ankommer på statens myndigheter skall i landskapet handhas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet om dessa uppgifter enligt 23 § självstyrelselagen ankommer på landskapet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

4 §

Ändringssökande

     I beslut som Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet fattat med stöd av denna lag får ändring sökas, om besvärsförbud inte gäller i enlighet med 52 § alkohollagen, genom besvär hos Ålands förvaltningsdomstol.

     Utan hinder av att ändring har sökts skall miljö- och hälsoskyddsmyndighetens beslut iakttas, om besvärsmyndigheten inte beslutar något annat.

 

__________________

 

     Om ikraftträdandet av denna lag stadgas särskilt i landskapslagen (:) om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

 

 

     Mariehamn den 6 juni 2007

 

 

 

Barbro Sundback

talman

 

 

Viveka Eriksson

vicetalman

 

 

Johan Ehn

vicetalman