Lagtingets beslut 71/2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 71/2007

 

Datum

Ärende

 

2007-06-06

FR 22/2006-2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Ikraftträdande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

     Följande lagar träder i kraft den     :

     1) landskapslagen ( : ) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet,

     2) landskapslagen ( / )om ändring av landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd,

     3) landskapslagen ( / ) om ändring av vattenlagen för landskapet Åland,

     4) landskapslagen ( / ) om ändring av landskapslagen om renhållning,

     5) landskapslagen ( / ) om ändring av landskapslagen om mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester,

     6) landskapslagen ( / ) om ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvården,

     7) landskapslagen ( / ) om ändring av landskapslagen om hälsovården,

     8) landskapslagen ( / ) om ändring av 3 och 5 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen,

     9) landskapslagen ( / ) om ändring av 3 och 6 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet,

     10) landskapslagen ( / ) om ändring av 3a och 3b §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier,

     11) landskapslagen ( / ) om ändring av tobakslagen för landskapet Åland,

     12) landskapslagen ( / ) om ändring av djurskyddslagen för landskapet Åland,

     13) landskapslagen ( / ) om ändring 3 och 4 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av alkohollagen samt

     14) landskapslagen ( / ) om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård.

     Åtgärder som verkställigheten av de lagar som nämns i 1 mom. förutsätter får vidtas innan lagarna träder i kraft.

 

2 §

Lagstiftning som upphävs

     Genom denna lag upphävs den         landskapslagen (1997:65) om Ålands miljöprövningsnämnd.

 

3 §

Överföring av landskapsregeringens behörighet

     Ärenden

     1) gällande tillsyn enligt vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland, enligt landskapslagen (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd och enligt landskapslagen (1981:3) om renhållning samt enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av nämnda lagar,

     2) enligt landskapslagen (2003:58) om mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester,

     3) enligt landskapslagen (1995:92) om tillämpning i landskapet Åland av alkohollagen,

     4) enligt djurskyddslagen (1998:95) för landskapet Åland, dock inte ärenden som anges i 3 § 3 mom., 8 § 3 mom., 14 § 1 mom., 20 § 2 mom., 21 § och 41 § djurskyddslagen, samt enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av djurskyddslagen,

     5) enligt landskapsförordningen (1996:49) om inkvarterings- och trakteringsverksamhet

som är anhängiga hos Ålands landskapsregering överförs till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet när de lagar som nämns i 1 § träder i kraft.

 

4 §

Överföring av hälso- och sjukvårdsmyndighetens behörighet

     Ärenden enligt djurskyddslagen för landskapet Åland som är anhängiga hos Ålands hälso- och sjukvård överförs till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet när de lagar som nämns i 1 § träder i kraft.

 

5 §

Överföring av miljöprövningsnämndens behörighet

     Ärenden som är anhängiga hos Ålands miljöprövningsnämnd överförs till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet när de lagar som nämns i 1 § träder i kraft.

 

6 §

Överföring av hälsonämndens behörighet

     Ärenden som är anhängiga hos hälsonämnden överförs till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet när de lagar som nämns i 1 § träder i kraft.

 

7 §

Ändringssökande

     I beslut som har fattats före ikraftträdandetidpunkten i 1 § skall ändring sökas enligt de tidigare bestämmelserna.

 

8 §

Tjänsten som myndighetschef för Ålands miljö- och

 hälsoskyddsmyndighet

      Landskapsregeringen inrättar en tjänst som myndighetschef för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Tjänsten får inrättas och besättas innan landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet träder i kraft.

 

9 §

Styrelsen för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

     Landskapsregeringen kan tillsätta en styrelse för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet innan landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet träder i kraft.

 

10 §

Ledamöter i prövningsnämnden för Ålands miljö- och

hälsoskyddsmyndighet

     Landskapsregeringen kan utse ledamöter till prövningsnämnden för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet innan landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet träder i kraft. Om ledamöter utses skall bestämmelserna i 10 § landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet iakttas.

     När ledamöterna utses första gången skall, med avvikelse från bestämmelsen i 10 § landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet om mandatperiodens längd, två av ledamöterna tillsättas för en två års mandatperiod.

 

11 §

Överföring av personal

     Bestämmelser om vilken personal som skall överflyttas från Ålands landskapsregering, Ålands hälso- och sjukvård och Ålands miljöprövningsnämnd till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet kan landskapsregeringen utfärda genom landskapsförordning.

     Den som överflyttas gör det med bibehållande av de rättigheter och skyldigheter som följer av den anställning från vilken överföring sker, dock med beaktande av vad om villkoren i ifrågavarande anställdas anställningsförhållande avtalas.

 

12 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den   .

 

 

     Mariehamn den 6 juni 2007

 

 

 

Barbro Sundback

talman

 

 

Viveka Eriksson

vicetalman

 

 

Johan Ehn

vicetalman