Lagtingets beslut 71/2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 71/2021

 

Datum

Ärende

 

2021-03-31

LF 16/2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om temporär ändring av landskapslagen om studiestöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 5 § 6 mom. landskapslagen (2006:71) om studiestöd samt

     fogas till lagens 1 § ett nytt 4 mom. som följer:

 

1 §

Tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med avvikelse från bestämmelserna i 2 mom. ska den som avser bedriva studier vilka varar minst 4 veckor ha rätt till studiestöd på de grunder som anges i denna paragraf.

 

5 §

Tidsbegränsningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Studiestöd beviljas inte för en kortare period än 4 veckor.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den         2021 och gäller till och med den 31 augusti 2021.

     Studiestöd som beviljas med stöd av denna lag kan endast beviljas för studier som bedrivs under den tid som denna lag är i kraft.

 

__________________

 

 

 

     Mariehamn den 31 mars 2021

 

 

 

Bert Häggblom

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman