Lagtingets beslut 7/2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 7/2020

 

Datum

Ärende

 

2020-04-20

RP 4/2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Republikens President

 

 

 

 

 

 

från Ålands lagting

 

 

 

 


 

Till lagtinget har överlämnats Republikens Presidents framställning av den 8 november 2019 angående godkännande av utkastet till statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M318 enligt avsnitt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR), i det avseende 59 § 1 mom. självstyrelselagen för Åland av den 16 augusti 1991 föreskriver.

     Lagtinget har behandlat ärendet i den ordning nämnda bestämmelse och lagtingsordningen för Åland föreskriver och får enligt denna dag fattat beslut vördsamt meddela

 

att lagtinget ger sitt bifall till att förordning om ikraftträdande av den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (FFS 289/1979 och FördrS 23/1979) träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet samt

 

att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen om det multilaterala avtalet M318 enligt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

 

 

Mariehamn den 20 april 2020

 

 

 

Roger Nordlund

talman

 

 

Ingrid Zetterman

vicetalman

 

 

Bert Häggblom

vicetalman