Lagtingets beslut 74/2018

Tillhör ärendet: Förslag till budget för år 2019, Många broar till framtiden, Understöd för varutransporter i skärgården, Inkomster från inbetalning av lån, Turismens framtid på Åland, Utökade landskapsandelar till kommunerna, Skrotbilspremie, Upphandling av sjötrafik-alternativt tunnel till Föglö, Penningautomatmedel (R), Understöd för varutransporter i Skärgården, Ålands politiska system, Frivilliga kommunprocesser, Mot allt våld i nära relationer, Tillsättande av språkpolitisk kommitté, Självstyrelsepolitiska åtgärder, Hudcancerscreening, Bro över Prästösund, Tryggad hälso- och sjukvård på Norra Åland, Konkurrensutsatt drift av det allmänna vägnätet, Fortsatt god närservice på hela Åland, Infrastruktur- och transportpolitik, Stöd för biogasanläggning, Stöd för vård av dementa, Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder, Landskapsstöd till nytt vattenreningsverk och nya råvattentäkter, Anslag för radioverksamhet, Rådgivning för extern finansiering, Vårdös status som skärgårdskommun, Nystart av Ålandskontoret i Stockholm, En ny och mer effektiv budgetprocess, Strykning av olycklig formulering, Bolagisera högskolan på Åland, Självlysande cykelbanor och vägmarkeringar, Namnbyte av budgeten, Stipendium till folkpensionärer, sjukpensionärer, samt för personer med långvarig sjukdom eller arbetslöshet, Bygg en rondell i centrum av Godby, Praktikplatser inom självstyrelsen, Studerandebostäder för Ålands gymnasiums studerande från skärgården, randkom-muner och utifrån, En utbildningsinsats för barn med autismdiagnos, Uppsamlingsstöd för fjällfisk, Ålands intressen till grund för framtidens självstyrelse, Återinrätta Ålandskontoret i Stockholm, Stärk kunskapen om självstyrelsen och Ålands rättigheter enligt folkrätten, Verkställande och tidigare parlamentariska förslag om näringsrätt och jordförvärv, Informationsinsamling av Finlands bristande hantering av språkliga rättigheter, Landskapsandelar och stöd till kommunerna, Slopande av politiska jippon, Åländska böter till Ålandskassan, Generellt företräde för barnkonventionen i åländsk lagstiftning, Lyft för ekonomiskt utsatt barnfamiljer, Föräldraringar för ett gott föräldraskap, Satsningar på skolcoacher, Att fånga upp barn och unga i utanförskap, Svenskspråkigt barnskydd, Ökade resurser till NPF-barn, Stöd för förverkligande av kommunernas socialtjänst, Främjande av hållbar energiomställning (RF), Matbankens långsiktiga verksamhetsförutsättningar, Skattelättnader för ekonomiskt utsatta äldre kvinnor, Gällande att slopa planerna på anskaffning av tandvårdsbil, Satsningar på naturturism och vandringsleder, Utveckling och förädling av åländskt biobränsle, Att rädda Torpfjärden, Att värna den fria konkurrensen på IT-marknaden, Långsiktigt stöd till jordbruken, Främjande av hållbar energiomställning (RF), Främjande av hållbar energiomställning (RF), Flyktinghjälp
Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 74/2018

 

Datum

Ärende

 

2018-12-20

BF01/2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Budget för landskapet Åland år 2019

 

     Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående budget för landskapet Åland för år 2019:

    

 

 

Anslag

2019

Inkomster 2019

VERKSAMHET

Avdelning 1

100

LAGTINGET

-3 783 000

0

101

LAGTINGET

-1 961 000

0

10100

Lagtinget, verksamhet

-1 961 000

0

111

LAGTINGETS KANSLI

-1 473 000

0

11100

Lagtingets kansli, verksamhet

-1 448 000

0

11130

Lagtingets bibliotek, verksamhet

-25 000

0

112

LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER

-95 000

0

11210

Lagtingets Östersjösamarbete BSPC,

verksamhet

-25 000

0

11220

Dispositionsmedel

-70 000

0

120

LANDSKAPSREVISIONEN

-220 000

0

12010

Landskapsrevisionen, verksamhet

-220 000

0

130

ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET

-34 000

0

13010

Ålands delegation i Nordiska rådet, verksamhet

-34 000

0

Avdelning 2

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

-6 938 507

2 990 508

200

LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS

LEDAMÖTER

-1 062 000

0

20010

Landskapsregeringen, verksamhet

-992 000

0

20020

Dispositionsmedel

-70 000

0

210

REGERINGSKANSLIET

-2 416 000

157 000

21010

Regeringskansliet, verksamhet

-2 416 000

157 000

 

 

 

 

215

KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

-100 000

3 000

21500

Kommunikationsverksamhet

-24 000

0

21510

Ålandskontoret i Helsingfors, verksamhet

-76 000

3 000

220

FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN

-75 000

0

22000

Främjande av jämställdheten, verksamhet

-75 000

0

225

FRÄMJANDE AV INTEGRATION

-107 863

42 863

22500

Främjande av integration

-107 863

42 863

230

VALKOSTNADER

-150 000

0

23000

Valkostnader

-150 000

0

240

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

-32 000

2 000

24000

Brand- och räddningsväsendet, verksamhet

-32 000

2 000

250

PERSONALARBETE OCH ARBETSMILJÖ

-607 645

204 645

25000

Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd,

personalaktiviteter och personalpolitiska åtgärder

-607 645

204 645

252

SERVICEVERKSAMHET

-337 000

33 000

25210

Serviceverksamhet

-337 000

33 000

260

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER

OCH UTGIFTER

-633 000

84 000

26000

Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter

-375 000

0

26002

Interreg Central Baltic Programme 2014 - 2020

-84 000

84 000

26003

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

-162 000

0

26004

Ålandsdelegationen

-12 000

0

265

KONSUMENTSKYDD

-22 000

0

26500

Konsumentskydd, verksamhet

-22 000

0

270

RADIO- OCH TV-VERKSAMHET

-447 000

2 460 000

27000

Radio- och TV-verksamhet

-447 000

2 460 000

280

LAGBEREDNINGEN

-949 000

4 000

28010

Lagberedningen, verksamhet

-949 000

4 000

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-46 286 001

17 932 000

300

ALLMÄN FÖRVALTNING

-2 644 000

152 000

30010

Finansavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-2 644 000

152 000

380

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

-35 670 000

17 700 000

38000

Pensioner och pensionsrelaterade utgifter (F)

-35 670 000

17 700 000

 

 

 

 

390

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER

-7 972 000

80 000

39000

IT-drifts- och utvecklingskostnader (R)

-3 785 000

80 000

39050

Förändring av semesterlöneskuld och andra

bokföringsmässiga korrigeringar (F)

0

0

39099

Internhyra

-4 187 000

0

Avdelning 4

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

-3 327 000

588 000

400

ALLMÄN FÖRVALTNING

-1 643 000

43 000

40010

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning,

verksamhet

-1 643 000

43 000

410

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

-182 000

0

41000

Övriga sociala uppgifter

-182 000

0

420

ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

-70 000

0

42000

Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter

-70 000

0

430

ALLMÄN MILJÖVÅRD

-116 000

0

43000

Allmän miljövård, verksamhet

-116 000

0

440

NATURVÅRD

-449 000

100 000

44000

Naturvård

-449 000

100 000

450

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

-632 000

315 000

45000

Vattenförsörjning och vattenvård

-632 000

315 000

460

CIRKULÄR EKONOMI

-35 000

0

46000

Cirkulär ekonomi

-35 000

0

470

MILJÖHÄLSOVÅRD

-200 000

130 000

47000

Miljöhälsovård

-200 000

130 000

Avdelning 5

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-7 235 500

473 500

500

ALLMÄN FÖRVALTNING

-3 745 000

125 000

50010

Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning,

verksamhet

-3 745 000

125 000

505

BIBLIOTEKSVERKSAMHET

-142 000

2 000

50500

Bibliotek

-142 000

2 000

510

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH

KULTURVERKSAMHET

-105 000

0

51010

Ålands kulturdelegation och nordiskt kultursamarbete

-105 000

0

515

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE

OCH IDROTT

-93 000

0

51500

Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott (R)

-93 000

0

516

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL

VERKSAMHET

-244 000

4 000

51600

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R)

-244 000

4 000

535

UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN OCH

VUXENUTBILDNING

-900 000

0

53500

Vuxenutbildning

-900 000

0

540

KULTURARVS- OCH MUSEIVERKSAMHET

-2 006 500

342 500

54000

Kulturarvs- och museiverksamhet

-2 006 500

342 500

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-2 806 000

589 000

600

ALLMÄN FÖRVALTNING

-2 377 000

361 000

60010

Näringsavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-2 377 000

361 000

610

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

-255 000

61 000

61000

Näringslivets främjande (R)

-50 000

0

61100

Ålands landsbygdscentrum

-205 000

61 000

615

FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION

-14 000

0

61500

Främjande av livsmedelsproduktion

-14 000

0

621

EUROPEISKA UNIONEN - ERUF OCH ESF, 2014 - 2020

-60 000

0

62110

Förvaltningskostnader

-60 000

0

640

FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

-25 000

0

64000

Främjande av skogsbruket

-25 000

0

650

JAKT- OCH VILTVÅRD

-47 000

167 000

65000

Jakt- och viltvård (R)

-47 000

167 000

670

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

-28 000

0

67000

Främjande av fiskerinäringen

-28 000

0

Avdelning 7

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

-25 194 000

1 370 000

700

ALLMÄN FÖRVALTNING

-2 120 000

60 000

70010

Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-2 120 000

60 000

710

PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET

-45 000

0

71000

Planläggnings- och byggnadsväsendet, verksamhet

-45 000

0

720

ELSÄKERHET OCH ENERGI

-95 000

10 000

72000

Elsäkerhet och energi

-60 000

10 000

72030

Samhällsteknikutveckling

-35 000

0

740

ÅLANDSTRAFIKEN

-445 000

0

74000

Ålandstrafiken, verksamhet

-445 000

0

745

OLJESKYDD

-140 000

0

74500

Oljeskydd

-140 000

0

750

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

-18 676 000

1 250 000

75010

Upphandling av sjötrafik

-16 333 000

1 250 000

75030

Upphandling av linfärjetrafik

-2 343 000

0

760

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

-3 673 000

50 000

76010

Utgifter för drift och underhåll av vägar

-2 426 000

0

76030

Utgifter för underhåll av farleder och fiskefyrar

-400 000

50 000

76050

Utgifter för drift och underhåll av färjfästen,

bryggor, broar, hamnar och byggnader

-847 000

0

80-88

MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER

-145 140 000

18 017 000

820

ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ

-930 000

295 000

82000

Ålands statistik- och utredningsbyrå, verksamhet

-930 000

295 000

822

DATAINSPEKTIONEN

-150 000

0

82200

Datainspektionen, verksamhet

-150 000

0

823

ÅLANDS ENERGIMYNDIGHET

-52 000

37 000

82300

Ålands energimyndighet, verksamhet

-52 000

37 000

 

 

 

 

825

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

-7 356 000

423 000

82500

Ålands polismyndighet, verksamhet

-7 356 000

423 000

 

 

 

 

826

ÅLANDS OMBUDSMANNAMYNDIGHET

-241 000

46 000

82600

Ålands ombudsmannamyndighet, verksamhet

-241 000

46 000

827

LOTTERIINSPEKTIONEN

-128 000

128 000

82700

Lotteriinspektionen, verksamhet

-128 000

128 000

831

UPPHANDLINGSINSPEKTIONEN

-93 000

0

83100

Upphandlingsinspektionen, verksamhet

-93 000

0

840

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

-91 620 000

7 575 000

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

-91 620 000

7 575 000

848

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

-2 992 000

1 029 000

84810

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet

-2 162 000

647 000

84820

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium,

verksamhet

-830 000

382 000

850

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

-9 516 000

360 000

85000

Högskolan på Åland

-9 516 000

360 000

851

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

-1 355 000

69 000

85100

Ålands folkhögskola, verksamhet

-1 355 000

69 000

852

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

-1 246 000

135 000

85200

Ålands musikinstitut, verksamhet

-1 246 000

135 000

855

ÅLANDS GYMNASIUM

-18 553 000

750 000

85500

Ålands gymnasium, verksamhet

-18 553 000

750 000

856

ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

-1 461 000

813 000

85600

Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet

-1 461 000

813 000

860

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE-

MYNDIGHET

-2 571 000

14 000

86000

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, verksamhet

-1 631 000

14 000

86050

Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd

-940 000

0

865

ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP

-831 000

168 000

86500

Ålands fiskodling, Guttorp, verksamhet

-831 000

168 000

870

FORDONSMYNDIGHETEN

-1 260 000

1 340 000

87000

Fordonsmyndigheten, verksamhet

-1 260 000

1 340 000

 

 

 

 

 

 

 

 

871

REDERIVERKSAMHET

0

0

87100

Rederienheten, verksamhet (R)

0

0

872

VÄGUNDERHÅLLSVERKSAMHET

-2 610 000

2 610 000

87200

Vägunderhållsenheten, verksamhet

-2 610 000

2 610 000

 

 

 

 

873

VERKSTAD OCH LAGER

-2 175 000

2 225 000

87300

Verkstad och lager, verksamhet

-2 175 000

2 225 000

Verksamhet sammanlagt

-240 710 008

41 960 007

ÖVERFÖRINGAR

Avdelning 1

100

LAGTINGET

-255 000

0

112

LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER

-255 000

0

11290

Till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål

-255 000

0

Avdelning 2

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

-2 498 000

148 000

230

VALKOSTNADER

-50 000

0

23000

Valkostnader

-50 000

0

232

UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET

-165 000

148 000

23200

Understödjande av politisk verksamhet och politisk

information

-165 000

148 000

240

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

-270 000

0

24010

Landskapsstöd för materielanskaffningar

-270 000

0

270

RADIO- OCH TV-VERKSAMHET

-2 013 000

0

27000

Radio- och TV-verksamhet (F)

-2 013 000

0

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-25 711 000

200 000

330

LANDSKAPSANDELAR OCH STÖD TILL KOMMUNERNA

-18 971 000

0

33000

Landskapsandelar och stöd till kommunerna (F)

-18 971 000

0

 

 

 

 

340

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

-200 000

200 000

34000

Särskilda stöd och lån

-200 000

200 000

350

PENNINGAUTOMATMEDEL

-6 540 000

0

35000

Penningautomatmedel (R)

-6 540 000

0

Avdelning 4

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

-27 041 000

0

410

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

-12 246 000

0

41010

Övriga sociala uppgifter, överföringar (F)

-12 246 000

0

415

KOMMUNERNAS SOCIALVÅRDSOMRÅDE

-10 630 000

0

41500

Kostnadsbaserade landskapsandelar och stöd inom

socialvårdsområdet (F)

-10 630 000

0

420

ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

-30 000

0

42000

Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter

-30 000

0

440

NATURVÅRD

-15 000

0

44000

Naturvård

-15 000

0

445

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL OCH

MILJÖVERKSAMHET

-4 100 000

0

44510

Penningautomatmedel för social verksamhet (R)

-3 500 000

0

44520

Penningautomatmedel för miljöverksamhet (R)

-600 000

0

450

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

0

0

45000

Vattenförsörjning och vattenvård

0

0

460

CIRKULÄR EKONOMI

-20 000

0

46000

Cirkulär ekonomi (R)

-20 000

0

Avdelning 5

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-19 467 000

50 000

502

STUDIESTÖD

-7 918 000

50 000

50200

Studiestöd

-7 918 000

50 000

505

BIBLIOTEKSVERKSAMHET

-34 000

0

50510

Understöd för författare och översättare

-34 000

0

 

 

 

 

510

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERK-

SAMHET

-665 000

0

51000

Landskapsandelar och stöd för medborgarinstitut och

kulturverksamhet

-665 000

0

515

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE

OCH IDROTT

-2 200 000

0

51500

Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott (R)

-2 200 000

0

516

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL

VERKSAMHET

-1 560 000

0

51600

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R)

-1 560 000

0

520

LANDSKAPSANDELAR OCH STÖD FÖR GRUNDSKOLAN

-7 090 000

0

52000

Landskapsandelar för grundskolan och stöd för

undervisning (F)

-7 090 000

0

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-13 749 000

4 256 000

610

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

-1 645 000

0

61000

Näringslivets främjande (R)

-1 645 000

0

615

FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION

-1 069 000

0

61500

Främjande av livsmedelsproduktion (R)

-759 000

0

61550

Avbytarservice

-310 000

0

621

EUROPEISKA UNIONEN - ERUF OCH ESF, 2014 - 2020

-81 000

323 000

62100

Europeiska Unionen - ERUF och ESF, 2014 - 2020 (R-EU)

-81 000

323 000

623

EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR

LANDSBYGDENS UTVECKLING, EJFLU, 2014 - 2020

-8 502 000

3 018 000

62300

Europeiska Unionen - EJFLU, 2014 - 2020 (R-EU)

-8 407 000

3 018 000

62390

Leaderfinansiering med penningautomatmedel (R-EU)

-95 000

0

625

EUROPEISKA UNIONEN - EUROPEISKA

HAVS- OCH FISKERIFONDEN, EHFF, 2014 - 2020

-1 852 000

915 000

62500

Europeiska Unionen - EHFF, 2014 - 2020 (R-EU)

-1 852 000

915 000

640

FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

-450 000

0

64000

Främjande av skogsbruket (R)

-450 000

0

650

JAKT- OCH VILTVÅRD

-100 000

0

65000

Jakt- och viltvård (R)

-100 000

0

 

 

 

 

670

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

-50 000

0

67000

Främjande av fiskerinäringen

-50 000

0

Avdelning 7

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

-3 913 000

0

715

BOSTÄDER OCH BYGGANDE

-340 000

0

71500

Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder (R)

-220 000

0

71510

Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)

-120 000

0

720

ELSÄKERHET OCH ENERGI

-400 000

0

72010

Främjande av hållbar energiomställning (RF)

-400 000

0

747

ÖVRIG TRAFIK

-3 173 000

0

74700

Understöd för övrig trafik

-3 173 000

0

80-88

MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER

-4 490 000

15 000

850

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

-90 000

15 000

85000

Högskolan på Åland

-90 000

15 000

860

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE-

MYNDIGHET

-4 400 000

0

86050

Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd (F)

-4 400 000

0

OFÖRDELAD MINSKNING ÖVERFÖRINGSKOSTNADER

100 000

0

889

ÅTERFÖRDA ANSLAG

100 000

0

88900

Återförda anslag

100 000

0

Överföringar sammanlagt

-97 024 000

4 669 000

 

 

 

 

89

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH

RESULTATRÄKNINGSPOSTER

890

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,

INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

-8 080 000

297 234 000

890

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

0

268 280 000

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

0

268 280 000

892

FINANSIELLA POSTER

-280 000

28 954 000

89200

Finansiella poster (F)

-280 000

2 154 000

89230

Landskapets fastighetsverk

0

5 800 000

89250

Avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet

0

21 000 000

893

AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

-7 800 000

0

89300

Av- och nedskrivningar (F)

-7 800 000

0

Skattefinansiering, finansiella poster och

resultaträkningsposter sammanlagt

-8 080 000

297 234 000

9

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA

FINANSINVESTERINGAR

Avdelning 1

100

LAGTINGET

-230 000

0

9111

LAGTINGETS KANSLI

-230 000

0

911150

E-demokrati - utvecklingsprojekt (R)

-230 000

0

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-7 754 000

3 352 000

9340

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

-992 000

3 352 000

934000

Övriga finansinvesteringar (R)

-800 000

0

934080

Övriga lån (F)

-192 000

3 352 000

9350

PENNINGAUTOMATMEDEL

-6 187 000

0

935010

Lån ur penningautomatmedel (R)

-6 187 000

0

9390

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER

-575 000

0

939000

IT-systemanskaffningar (R)

-575 000

0

Avdelning 4

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

-230 000

0

9440

NATURVÅRD

-230 000

0

944000

Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R)

-230 000

0

Avdelning 5

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-278 000

0

9540

KULTURARVS- OCH MUSEIVERKSAMHET

-278 000

0

954000

Inköp av konst (R)

-20 000

0

954010

Kulturarvs- och museiverksamhetsinvesteringar (R)

-258 000

0

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

0

0

9621

EUROPEISKA UNIONEN - ERUF OCH ESF, 2014 - 2020

0

0

962100

Europeiska Unionen - ERUF och ESF, 2014 - 2020

0

0

9640

FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

0

0

964000

Övriga investeringar för skogsbruket (R)

0

0

Avdelning 7

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

-16 668 000

0

9745

OLJESKYDD

0

0

974500

Oljeskyddsinvesteringar (R)

0

0

9750

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

-784 000

0

975000

Fartygs- och färjeinvesteringar (R)

-784 000

0

9760

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

-15 884 000

0

976000

Infrastrukturinvesteringar (R)

-15 884 000

0

80-88

MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER

-5 253 000

0

9825

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

-835 000

0

982500

Investeringar (R)

-835 000

0

9840

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

-1 200 000

0

984000

Hälso- och sjukvårdsinvesteringar (R)

-1 200 000

0

9848

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

-38 000

0

984810

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, investeringar (R)

-38 000

0

 

 

 

 

9850

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

-2 625 000

0

985000

Investeringsutgifter (R)

-2 625 000

0

9855

ÅLANDS GYMNASIUM

-300 000

0

985500

Investeringsutgifter (R)

-300 000

0

9856

ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

-255 000

0

985600

Ålands sjösäkerhetscentrum, investeringar (R)

-255 000

0

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar

sammanlagt

-30 413 000

3 352 000

 

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-376 227 008

347 215 007

 

 

     Mariehamn den 20 december 2018

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

talman

 

 

Veronica Thörnroos

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson

vicetalman