Lagtingets beslut 74/2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 74/2020

 

Datum

Ärende

 

2020-09-30

LF 33/2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om Ålands polismyndighet

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § 1 mom. landskapslagen (2000:26) om Ålands polismyndighet sådant det lyder i landskapslagen 2013/93, som följer:

 

1 §

Förvaltning

     Landskapets polisförvaltning handhas av Ålands polismyndighet som är underställd landskapsregeringen. I 3 § i landskapslagen (:) om tillämpning på Åland av polislagen föreskrivs om polisens uppgifter.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 30 september 2020

 

 

 

Roger Nordlund 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Bert Häggblom

vicetalman