Lagtingets beslut 76/2013

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ålands lagting

BESLUT LTB 76/2013

 

Datum

Ärende

 

2013-12-02

RP 1/2013-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Republikens President

 

 

 

 

 

 

från Ålands lagting

 

 

 

 


 

Till lagtinget har överlämnats Republikens Presidents framställning av den 13 september 2013 angående lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet med Belgien för att ändra avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet, i det avseende 59 § 1 mom. självstyrelselagen för Åland av den 16 augusti 1991 föreskriver.

     Lagtinget har behandlat ärendet i den ordning nämnda bestämmelse och lagtingsordningen för Åland föreskriver och får enligt denna dag fattat beslut vördsamt meddela

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen jämte lagen om ändring av denna träder i kraft i landskapet Åland till de delar protokollet faller inom landskapets behörighet.

 

 

Mariehamn den 2 december 2013

 

 

 

Britt Lundberg

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson 

vicetalman