Lagtingets beslut 76/2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 76/2015

 

Datum

Ärende

 

2015-09-16

LF 27/2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om finansiering av landsbygdsnäringar

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

 

1 kap.
Tillämpningsområde och stödmottagare

 

1 §

Tillämpningsområde

     Landskapsregeringen beslutar om beviljande av stöd för finansiering av landsbygdsnäringar vid verkställighet av

     1) landskapets nationella stöd för landsbygdsutveckling som beviljas enligt av landskapsregeringen fastställda stödordningar och därtill anslagna budgetmedel samt

     2) stöd som medfinansieras från den Europeiska unionen i enlighet med ett av den Europeiska kommissionen godkänt landsbygdsutvecklingsprogram.

     Med stöd avses i denna lag räntestöd, bidrag samt sådana ersättningar som stödmottagare kompenseras med för merkostnader och inkomstbortfall till följd av en verksamhets begränsningar eller till följd av utförda åtaganden.

     Vid förvaltning av medel från den Europeiska unionen ska iakttas vad som bestäms i den Europeiska unionens vid varje tidpunkt gällande bestämmelser om stöd för landsbygdsutveckling.

 

2 §

Stödmottagare

     En stödmottagare ska vara en fysisk eller juridisk person. Fysiska personer ska vara myndiga och ansvariga för att genomföra den åtgärd som ett stöd avser.

     Trots bestämmelsen i 1 mom. kan en fysisk person som bedriver jordbruk och inte är myndig beviljas stöd, om jordbruket samägs med minst en annan jordbrukare som är myndig, eller om det finns andra särskilda skäl att bevilja stöd till en omyndig fysisk person som bedriver jordbruk.

     Landskapsregeringen kan, såvida inte ärendet hör till området för lag, i enlighet med fastställda stödordningar utifrån den Europeiska unionens gällande regelverk för statligt stöd besluta närmare om förutsättningar för att bevilja stöd, såsom stödmottagarens ålder, kompetens och inkomst och om berörd fastighets areal.

 

3 §

Ansökan om stöd

     Landskapsregeringen kan besluta att en ansökan om stöd ska lämnas på en av landskapsregeringen fastställd blankett och undertecknas av den eller de sökande. De utredningar som behövs för beviljande av stöd ska fogas till ansökan. Landskapsregeringen kan besluta att en sådan blankett och till den hörande utredningar kan lämnas på elektronisk väg. Om en ansökan om stöd och till den hörande handlingar har sänts per post genom brev anses den ha lämnats i tid om den har poststämplats senast den sista dagen för ansökan.

     Landskapsregeringen kan besluta närmare om tidsfrister för inlämnande av ansökan, om en sökandes ändring av uppgifter i ansökan och om överföring av ansökan till följd av en verksamhets överlåtelse till en ny ägare eller nyttjanderättsinnehavare.

 

2 kap.
Handläggning av ansökan om stöd

 

4 §

Stödbeslut

     Av ett beslut att bevilja stöd ska framgå dess ändamål samt förväntat resultat.

     Landskapsregeringen kan utan prövning i sak avslå en ansökan om stöd för ett åtagande om miljö- och klimatvänligt jordbruk, om den sökande under den tvåårsperiod som har föregått ansökan har frånträtt ett åtagande i samma sak.

     Landskapsregeringen kan besluta närmare om det minsta belopp som utbetalas per stödmottagare och per enskild åtgärd, samt närmare om villkoren för utbetalning av ersättning, rapportering och uppföljning, om de grunder som ska användas vid beräkning av den nedre gränsen för ersättning samt om frånträdande av ett åtagande eller överförande av ett stöd till en annan stödmottagare.

 

5 §

Tilläggsbetalning

     En tilläggsbetalning ska utan särskild ansökan göras till den som har fått ett lägre stödbelopp än den borde ha fått, om detta skett på grund av uppenbara skrivfel, räknefel eller andra motsvarande fel vid landskapsregeringens handläggning. Om en tilläggsbetalning understiger 3 euro ger det ingen anledning till åtgärd.

 

6 §

Delgivning

     Vid delgivning per post genom brev anses ett beslut om stöd ha mottagits på den sjunde dagen efter avsändandet, om inte mottagaren visar att delgivningen har skett senare.

     Vid elektronisk delgivning anses, med avvikelse från vad som följer av 13 § 2 mom., ett beslut ha mottagits den tredje dagen efter den dag det elektroniska meddelandet som innehåller beslutet finns till mottagarens förfogande, om inte en tillförlitlig redogörelse ges om att det elektroniska meddelandet har nått mottagaren vid en senare tidpunkt till följd av att datakommunikationsförbindelserna inte har fungerat eller till följd av en annan liknande omständighet.

7 §

Rättelse och besvär

     En skriftlig begäran om rättelse av ett beslut kan ställas till landskapsregeringen inom 21 dagar efter det att beslutet har mottagits. Av ett rättelseyrkande ska framgå vilket beslut som önskas rättat och de omständigheter som rättelseyrkandet grundar sig på.

     Ett besvär över lagligheten av landskapsregeringens beslut med anledning av ett rättelseyrkande får anföras hos Ålands förvaltningsdomstol.

 

8 §

Sänkning av stödbelopp

     Landskapsregeringen kan besluta att ett beviljat stödbelopp ska sänkas eller inte alls utbetalas, om detta förutsätts i den Europeiska unionens lagstiftning eller om stödmottagaren inte har iakttagit de stödvillkor som grundar sig på åtagandet. Landskapsregeringen kan, i den omfattning som den Europeiska unionens regelverk kräver det, besluta närmare om grunderna för beslut att sänka eller att inte utbetala stödbelopp.

 

9 §

Återbetalning

     En stödmottagare ska utan dröjsmål återbetala ett stöd eller en del av stödet som denne fått felaktigt till för stort belopp eller uppenbart utan grund. Stödmottagaren ska betala tillbaka ett stöd eller en del av det också när det inte kan användas på det sätt som krävs enligt stödbeslutet. Landskapsregeringen kan, med undantag för ränta, besluta om ett belopp under vilket ett stöd inte behöver återbetalas.

     Utbetalning av stöd ska avbrytas och stödet återkrävas om

     1) förutsättningar eller villkor för beviljande eller utbetalning av stöd inte har uppfyllts,

     2) stödmottagaren har gett sådana felaktiga eller bristfälliga uppgifter som väsentligt har inverkat på beviljandet eller utbetalningen av stöd,

     3) stödmottagaren utan landskapsregeringens tillstånd har överlåtit det investeringsobjekt som stöds innan den tidsfrist som anges i stödbeslutet har gått ut,

     4) stödmottagaren har vägrat att bistå vid inspektion eller om

     5) den Europeiska unionens lagstiftning kräver det.

     Om stöd har beviljats flera stödmottagare gemensamt, svarar alla mottagare solidariskt för återbetalning av stödet.

     Landskapsregeringen kan helt eller delvis avstå från att återkräva ett belopp som betalats ut felaktigt eller utan grund eller från att ta ut den ränta som enligt 9 § ska betalas på beloppet, om en helhetsbedömning visar att det med hänsyn till stödmottagarens omständigheter och verksamhet är oskäligt att återkräva beloppet. Återkravet och indrivningen av ränta ska dock ske i den omfattning som det krävs i enlighet med den Europeiska unionens lagstiftning. Indrivning av ett återbetalningsskyldigt belopp kan ske i den ordning som gäller för utsökning av skatter och avgifter.

 

10 §

Ränta vid återbetalning

     Om inte landskapsregeringen i enlighet med 8 § 5 mom. beslutat annat ska på ett belopp som ska återbetalas betalas en fast årlig ränta på 6 procent. Om inte annat följer av den Europeiska unionens lagstiftning ska räntan beräknas enligt den tid som börjar 60 dagar efter beslutet om återbetalning och slutar när en fordran betalas eller, om det belopp som återkrävs dras av från en post som ska betalas senare, när avdraget görs.

 

3 kap.
Kontroll

 

11 §

Skyldighet att lämna uppgifter

     En stödmottagare är skyldig att meddela sådana förändringar som kan påverka stödbeloppet eller kan medföra att stödet återkrävs, eller att utbetalningarna avbryts eller inställs. Meddelandet ska ges skriftligen till landskapsregeringen senast 10 arbetsdagar efter det att stödmottagaren har fått kännedom om de förändrade förhållandena.

 

 

 

 

 

12 §

Inspektion

     Landskapsregeringen har rätt att genomföra inspektioner för prövning av en ansökan om stöd och vid tillsyn. Inspektion hos en sökande kan ske för att utreda förutsättningarna för att bevilja stöd.

     En sökande eller en stödmottagare är vid inspektion skyldig att bistå landskapets tjänsteman samt att utan rätt till ersättning på tjänstemannens begäran framlägga för tillsynen behövlig bokföring och andra behövliga handlingar. Med handlingar avses också uppgifter som har framställts eller lagrats med hjälp av automatisk databehandling eller på annat sätt. I den omfattning som tillsynen förutsätter det så kan en inspektion avse husdjursbyggnader, odlingar, produktions- och förädlingsanläggningar, lager samt försäljnings- och marknadsföringsutrymmen.

     En inspektion kan i den omfattning som en prövning av ansökan eller tillsyn kräver det omfatta byggnader, lokaler, omständigheter, informationssystem och handlingar som är betydelsefulla med hänsyn till berörd åtgärd. En inspektion får dock inte utföras i lokaler och utrymmen som till skydd för privatlivet omfattas av hemfrid.

     Bestämmelserna om inspektion för de ändamål som avses i 1 och 2 mom. avser även inspektörer

     1) som för ändamålet är utsedda av en av den Europeiska unionens institutioner,

     2) från attesterande organ som avses i Europeiska unionens bestämmelser om stöd för landsbygdsutveckling samt

     3) från oavhängiga revisionssamfund som utför inspektioner i enlighet med landskapsregeringens beslut.

     Med de begränsningar som enligt 3 mom. gäller för hemfrid kan landskapsregeringen besluta närmare om tillsyn av stödvillkor i den omfattning som förutsätts i den Europeiska unionens förordningar om finansiering av landsbygdsnäringar.

 

4 kap.
Särskilda bestämmelser

 

13 §

Annan lagstiftning

     Om inte annat särskilt föreskrivs i denna lag finns bestämmelser om

     1) förfarandet i förvaltningsärenden i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland samt

     2) allmänna villkor för stöd i landskapslagen (1988:50) om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om landskapsgaranti.

     Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (FFS 13/2003) ska i tillämpliga delar iakttas vid den ärendehantering som genomförs med stöd av denna lag.

 

14 §

Sekretess

     Utan hinder av bestämmelserna om tystnadsplikt i landskapslagen (2007:88) om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen har landskapsregeringen rätt att till en behörig riksmyndighet lämna sekretessbelagda uppgifter för vidarebefordran till berörd institution inom den Europeiska unionen, om det behövs för tillsynen och uppföljningen av att den Europeiska unionens bestämmelser har iakttagits vid den Europeiska Unionens medfinansiering.

     I landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet finns bestämmelser om offentlighet och om sekretess i allmänna handlingar.

 

15 §

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

     Denna lag träder i kraft den

     Genom denna lag upphävs landskapslagen (2007:63) om finansiering av landsbygdsnäringar. Stöd som före denna lags ikraftträdande har sökts och beviljats enligt bestämmelserna i den tidigare lagen, ska prövas, avgöras och behandlas enligt den tidigare lagen. Vid utbetalning, övervakning och återkrav av stöd ska dock det förfarande tillämpas som gäller enligt denna lag, om inte något annat följer av Europeiska unionens lagstiftning.

 

                                            __________________

    

 

 

     Mariehamn den 16 september 2015

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman