Lagtingets beslut 76/2019

Tillhör ärendet: Produktionsstöd för el
Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 76/2019

 

Datum

Ärende

 

2019-11-18

LF 2/2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om stöd för produktion av el från vindkraft

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till landskapslagen (2019:88) om stöd för produktion av el från vindkraft till 5 kap. nya 13a och 15a §§ som följer:

 

13a §

Inspektion och information

     Landskapsregeringen har rätt att av en elproducent och en systemansvarig stamnätsinnehavare som avses i landskapslagen om tillämpning av rikslagstiftning om elmarknaden, få den information och utföra de inspektioner som krävs för tillsynen enligt denna lag och enligt den Europeiska unionens gällande bestämmelser om stöd vilka är förenliga med den inre marknaden. En inspektion får dock inte utföras i lokaler och utrymmen som till skydd för privatlivet omfattas av hemfrid.

 

15a §

Brott mot bestämmelserna om produktionsstöd

     Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot informationsskyldigheten enligt 13a § eller rapporteringsskyldigheten enligt 9 § kan dömas till böter för brott mot bestämmelserna om produktionsstöd.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den…

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 18 november 2019

 

 

 

Roger Nordlund 

talman

 

 

Ingrid Zetterman 

vicetalman

 

 

Bert Häggblom

vicetalman