Lagtingets beslut 78/2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 78/2015

 

Datum

Ärende

 

2015-09-16

LF 27/2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om återkrävande av stöd ur landskapets medel

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Återkrav

     Om kommissionen har konstaterat att ett stöd ur landskapets medel strider mot artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt eller mot bestämmelser i kommissionens beslut nr 3855/91/EKSG om gemenskapsregler för stöd till stålindustrin, kan stödet i enlighet med kommissionens beslut helt eller delvis återkrävas hos mottagaren.

 

2 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den

     Med ikraftträdandet av denna lag upphävs landskapslagen (1995:46) om återkrävande av stöd ur landskapets medel.

 

    

 

 

     Mariehamn den 16 september 2015

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman