Lagtingets beslut 79/2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 79/2020

 

Datum

Ärende

 

2020-09-30

LF 33/2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 90 § räddningslagen för landskapet Åland

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 90 § 4 mom. räddningslagen (2006:106) för landskapet Åland sådant det lyder i landskapslagen 2013/94, som följer:

 

90 §

Undersökning av olyckor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Polisen ska företa en polisundersökning enligt 6 kap. 1 § i polislagen (FFS 872/2011), vilken är tillämplig på Åland i enlighet med landskapslagen (:) om tillämpning på Åland av polislagen, för att reda ut brandorsaken vid sådana eldsvådor som har lett till dödsfall, personskador eller betydande egendomsskador.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 30 september 2020

 

 

 

Roger Nordlund 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Bert Häggblom

vicetalman