Lagtingets beslut 8/2019

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 8/2019

 

Datum

Ärende

 

2019-03-11

LF 5/2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 25a och 29 §§ kommunalskattelagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 25a § 2 mom. och 29 § kommunalskattelagen (2011:119) för landskapet Åland, av dessa 25a § 2 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2018/10 och 29 § sådan den lyder i landskapslagen 2018/27, som följer:

 

25a §

Arbets- och pensionsinkomstavdrag

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Avdraget utgör 10 procent av de inkomster som avses i 1 mom. Avdraget är dock högst 100 euro och det beviljas enbart skattskyldiga vars skattepliktiga förvärvsinkomst understiger 55 000 euro. Avdraget görs efter arbetsinkomstavdraget enligt 25 § men före andra avdrag från kommunalskatten.

 

29 §

Kommunalskattesatsen för samfund och samfällda förmåner

     Samfund ska på den beskattningsbara inkomsten betala 6,26 procent i kommunalskatt. Samfällda förmåner ska på den beskattningsbara inkomsten betala 8,2945 procent i kommunalskatt.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den… och tillämpas första gången vid den beskattning som gäller skatteåret 2019.

 

__________________

 

 

    

 

 

     Mariehamn den 11 mars 2019

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman