Lagtingets beslut 81/2019

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 81/2019

 

Datum

Ärende

 

2019-12-16

RP 3/2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Republikens President

 

 

 

 

 

 

från Ålands lagting

 

 

 

 


 

Till lagtinget har överlämnats Republikens Presidents framställning av den 8 november 2019 angående godkännande av förslaget till statsrådets förordning om avtalet om främjande av internationellt arktiskt forskningssamarbete i det avseende 59 § 1 mom. självstyrelselagen för Åland av den 16 augusti 1991 föreskriver.

     Lagtinget har behandlat ärendet i den ordning nämnda bestämmelse och lagtingsordningen för Åland föreskriver och får enligt denna dag fattat beslut vördsamt meddela

 

att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

 

Mariehamn den 16 december 2019

 

 

 

Roger Nordlund

talman

 

 

Ingrid Zetterman

vicetalman

 

 

Bert Häggblom

vicetalman