Lagtingets beslut 8/2018

Tillhör ärendet: Cirkulär ekonomi
Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 8/2018

 

Datum

Ärende

 

2018-03-21

LF 7/2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om tillämpning av rikets avfallslag

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Med de avvikelser som anges i denna lag tillämpas bestämmelserna i rikets avfallslag (FFS 646/2011), nedan kallad rikets avfallslag.

     Ändringar i rikets avfallslag tillämpas i landskapet från det att de träder i kraft i riket om inte annat följer av denna lag.

     Hänvisningar i rikets avfallslag till bestämmelser i rikslagstiftningen ska inom landskapets behörighet avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

 

2 §

Myndigheter

     Landskapsregeringen svarar för den allmänna styrningen, uppföljningen och utvecklingen av verksamhet som avses i denna lag.

     De myndighetsuppgifter som avses i denna lag ska skötas av

     1) landskapsregeringen om inte annat föreskrivs i denna lag,

     2) kommunerna eller ett kommunalt organ till vilket en kommun delegerat ett visst ansvar avseende de avfallshanteringsuppgifter som enligt rikets avfallslag ska skötas av kommunerna eller av kommunala avfallshanteringsmyndigheter,

     3) Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet avseende de uppgifter som enligt rikets avfallslag ska skötas av den kommunala miljövårdsmyndigheten och närings-, trafik- och miljöcentralen, utom de uppgifter som ska skötas av närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland.

     Med avvikelse från bestämmelserna i 2 mom.

     1) beslutar landskapsregeringen om en sådan avvikelse från klassificering av farligt avfall som avses i 7 § i rikets avfallslag,

     2) kan Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet besluta om en sådan avvikelse från klassificering av farligt avfall som avses i 7 § i rikets avfallslag i ärenden om miljötillstånd enligt landskapslagen (2008:124) om miljöskydd samt

     3) beslutar kommunerna om ett sådant åläggande att städa upp som avses i 75 § 1 mom. i rikets avfallslag.

     Kommunerna har de tillsyns- och övriga befogenheter som de kommunala miljövårdsmyndigheterna har för skötseln av de uppgifter som avses i 3 mom. 3 punkten ovan.

     Landskapsregeringen har de tillsynsbefogenheter som Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland har enligt rikets avfallslag.

 

 

3 §

Avvikelser från tillämpningen av rikets avfallslag

     Med avvikelse från bestämmelsen i 59 § i rikets avfallslag om avgift kan Motorfordonsbyrån för slutlig avregistrering av fordon ta ut en avgift av producenten. På en sådan avgift tillämpas bestämmelserna i landskapslagen (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet.

     Med avvikelse från vad som i 61 § föreskrivs om säkerhet som producenter av elektriska och elektroniska produkter ska ställa så fordras inte att sådan säkerhet ställs till förmån för landskapsregeringen, om sådan säkerhet ställs till förmån för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland.

 

4 §

Producentansvar

     Med avvikelse från rikets avfallslag avses med producent också de som yrkesmässigt för in produkter från riket till landskapet.

 

5 §

Kommunal avfallsplan

     Med avvikelse från rikets avfallslag ska inte bestämmelserna om regionala avfallsplaner tillämpas. Kommunerna ska besluta om kommunala avfallsplaner för organiserandet och utvecklandet av avfallshanteringsverksamheten i kommunen. Landskapsregeringen kan i landskapsförordning besluta närmare om vad de kommunala avfallsplanerna ska innehålla.

 

6 §

Miljögranskning

     Med avvikelse från rikets avfallslag ska inte bestämmelserna om anteckning i avfallshanteringsregistret och om registrering i ett datasystem för miljövårdsinformation tillämpas. I det fall en anteckning ska göras i avfallshanteringsregistret i enlighet med rikslagen ska förfarandet om miljögranskning i enlighet med bestämmelserna i landskapslagen om miljöskydd tillämpas. Miljögranskning krävs för

     1) återvinning och bortskaffande som är undantagna från tillståndsplikten enligt 10a § 2 mom. i landskapslagen (2008:124) om miljöskydd,

     2) yrkesmässig insamling av avfall,

     3) yrkesmässig transport av avfall,

     4) yrkesmässig försäljning eller förmedling av avfall för återvinning eller bortskaffande samt

     5) verksamhet som är av väsentlig betydelse för avfallshanteringen och som landskapsregeringen genom landskapsförordning belagt med krav på miljögranskning.

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet för ett register över de i 1 mom. nämnda verksamheterna.

 

7 §

Krav på tillstånd för avfallsverksamhet

     Tillstånd krävs för en verksamhet som yrkesmässigt eller i en offentlig anläggning återvinner eller bortskaffar avfall, inklusive beredning före återvinning eller bortskaffande, med undantag av vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall samt obehandlat träavfall.

     Ett beslut om tillstånd enligt 1 mom. ska utöver vad som följer av landskapslagen om miljöskydd omfatta uppgifter om

     1) mängd och slag av avfall,

     2) tekniska krav,

     3) säkerhets- och försiktighetsåtgärder som ska vidtas,

     4) platsen för bortskaffandet eller återvinningen,

     5) behandlingsmetod,

     6) behövliga övervaknings- och kontrollförfaranden och

     7) behövliga instruktioner om avslutande och efterbehandling.

 

 

 

 

8 §

Förordning

     Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som har utfärdats med stöd av rikets avfallslag ska tillämpas i landskapet oförändrade eller med de ändringar som landskapsregeringen beslutar. Landskapsregeringen kan dessutom inom landskapets behörighet genom landskapsförordning utfärda bestämmelser med stöd av ett bemyndigande som finns i rikets avfallslag.

     Landskapsregeringen kan i landskapsförordning till en underlydande organisation delegera förvaltnings- och myndighetsuppgifter som avses i 2 § 2 mom. 1 punkten.

     Om landskapsregeringen i landskapsförordning med stöd av denna lag eller annan landskapslag har beslutat om allmänna krav för en verksamhet samt i fråga som rör farligt avfall har fastställt särskilda villkor för återvinning kan landskapsregeringen i landskapsförordning besluta om undantag från krav på tillstånd enligt 7 § 1 mom. för

     1) inrättningar eller företag som själva bortskaffar annat avfall än farligt avfall som uppkommer i den egna verksamheten på den plats där det uppkommer och

     2) inrättningar eller företag som återvinner avfall.

 

9 §

Ändringssökande

     Bestämmelser om besvär över beslut som avses i denna lag finns i 25 § i självstyrelselagen.

     I beslut som Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har fattat med stöd av denna lag får ändring sökas hos Ålands förvaltningsdomstol, i enlighet med vad som föreskrivs i 19 § i landskapslagen (2007:115) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

     I beslut som en kommun har fattat med stöd av denna lag får ändring sökas i enlighet med bestämmelserna i 15 kap. kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland.

 

10 §

Straff

     Inom landskapet behörighet ska utöver straffbestämmelserna i 147 § i rikets avfallslag även straffbestämmelserna i 48 kap. 1-4 § i strafflagen tillämpas i landskapet.

 

11 §

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

     Denna lag träder i kraft den

     Med ikraftträdandet av denna lag upphävs landskapslagen (1981:3) om renhållning, nedan renhållningslagen. Förordningar och beslut som har utfärdats med stöd av renhållningslagen förblir i kraft, till den del de inte strider mot denna lag, till dess att något annat föreskrivs med stöd av denna lag. Ärenden som är anhängiga när denna lag träder i kraft handläggs enligt de bestämmelser som gällde vid tidpunkten för denna lags ikraftträdande.

     En producent eller en producentsammanslutning som har godkänts för anteckning i producentregistret i enlighet med bestämmelserna i 7c § renhållningslagen förblir efter denna lags ikraftträdande godkänd i producentansvarsregistret, tills godkännandet ändras, återkallas eller annars upphör med stöd av bestämmelserna i denna lag.

     Producenter av däck till motordrivna och andra fordon och anordningar och producenter av tidningar, tidskrifter, kontorspapper och andra liknande pappersprodukter ska senast inom två år från ikraftträdandet av denna lag lämna in en ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret.

     Bestämmelserna i rikets avfallslag om kommunernas skyldighet att ordna avfallshantering för slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar från stadigvarande bostäder, fritidsbostäder, internat och annat boende tillämpas första gången två kalenderår efter denna lags ikraftträdande.

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 21 mars 2018

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

talman

 

Veronica Thörnroos

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman