Lagtingets beslut 82/2023

Tillhör ärendet: Ett finanspolitiskt ramverk
Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 82/2023

 

Datum

Ärende

 

2023-09-20

LF 31/2022-2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Ändring av lagtingsordningen för Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut tillkommet i den ordning 64 § lagtingsordningen anger,

     upphävs 53 § 2 mom. lagtingsordningen (2011:97) för Åland,

     ändras 28 § 3 mom. 2 punkten och 8 mom. 3 punkten, 31 § 1 mom., 52 § och 54 § 1 – 3 mom., av dessa 31 § 1 mom. sådant det lyder i lagtingsordningen 2013/24 samt 28 § 3 mom. 2 punkten och 8 mom. och 52 § sådana de lyder i lagtingsordningen ( : ), samt

     fogas till 28 § 3 mom. en ny 2a punkten och till lagen en ny 51a § som följer:

 

28 §

Hur ärenden tas upp till behandling i lagtinget

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen överlämnar ärenden till lagtinget i form av

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) ett budgetförslag eller ett kompletterande budgetförslag,

     2a) ett förslag till budgetpolitiska mål eller en framställning om extra anslag,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En lagtingsledamot initierar ett ärende i lagtinget genom att väcka en motion. Lagtingsledamöterna har rätt att väcka

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) budgetmotioner, som innehåller förslag till anslag eller något annat beslut som ska tas upp i budgeten eller i en ändringsbudget, förslag om ändring av budgetpolitiska mål, framställning om extra anslag eller finansinitiativ till riksdagen samt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

31 §

Beredningen av ärenden

     Landskapsregeringens lagförslag, budgetförslag, förslag till budgetpolitiska mål och förslag till framställning om extra anslag, landskapets årsredovisning, talmanskonferensens lagförslag, lagtingsledamöternas motioner, revisionsmyndighetens berättelser samt medborgarinitiativ ska remitteras till ett utskott där de genomgår en beredning före den slutliga behandlingen i plenum.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

51a §

Budgetpolitiska mål

     Lagtinget kan besluta om budgetpolitiska mål för landskapets verksamhet för en viss tid efter det följande finansåret.

 

52 §

Ändringsbudget och kompletterande budgetförslag

     Om det finns behov av att ändra landskapets budget ska landskapsregeringen överlämna ett förslag till ändringsbudget till lagtinget. Landskapsregeringen kan även överlämna ett kompletterande budgetförslag.

     Bestämmelser som begränsar antalet förslag till ändringsbudget under ett finansår kan intas i landskapslag.

 

54 §

Anslag i budgeten

     Anslag tas upp i budgeten som fasta anslag, ramanslag eller reservationsanslag.

     Ramanslag och reservationsanslag får överföras till ett senare finansår och ramanslag får överskridas enligt vad som bestäms genom landskapslag. Fasta anslag och reservationsanslag får inte överskridas och fasta anslag får inte överföras, om detta inte har tillåtits genom landskapslag.

     Ett anslag får inte användas på något annat sätt än det som anges i budgeten. Genom landskapslag kan dock tillåtas att ett anslag används på ett annat sätt som har nära samband med dess ändamål.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

     När det gäller landskapets budget för 2024 tillämpas lagens 54 § 1 – 3 mom. i den lydelse de har innan denna lag träder i kraft, dock så att ramanslag ändå kan intas i budgeten genom en ändringsbudget.

 

__________________

 

 

 

     Mariehamn den 20 september 2023

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman