Lagtingets beslut 87/2020

Tillhör ärendet: Stöd för hållbart skogsbruk
Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 87/2020

 

Datum

Ärende

 

2020-10-02

LF 37/2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om stöd för hållbart skogsbruk

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 24 § 2 mom. landskapslagen (2015:32) om stöd för hållbart skogsbruk samt

     ändras lagens 1 § 2 mom. och 23 § 1 mom. som följer:

 

1 §

Syfte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vid beviljande av stöd ska iakttas vad som bestäms i den Europeiska unionens vid varje tidpunkt gällande bestämmelser om stöd av mindre betydelse (de minimis).

 

23 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

 

     Mariehamn den 2 oktober 2020

 

 

 

Roger Nordlund 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Bert Häggblom

vicetalman