Lagtingets beslut 88/2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 88/2021

 

Datum

Ärende

 

2021-06-07

LF 21/2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 2 och 3 §§ landskapslagen om temporärt tilläggsstöd till arbetslösa för start av företagsverksamhet

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2 § 2 mom. och 3 § 3 mom. landskapslagen (2020:97) om temporärt tilläggsstöd till arbetslösa för start av företagsverksamhet som följer:

 

2 §

Temporärt tilläggsstöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Det temporära tilläggsstödet är 30 euro per dag och kan utbetalas under tidsperioden 1 juli 2021 – 31 maj 2022. Stödet betalas för de dagar då dess mottagare arbetar i sitt företag, dock högst fem dagar per kalendervecka. Stödet kan per person beviljas för högst sex månader.

 

3 §

Rätt till temporärt tilläggsstöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vid beviljande av temporärt tilläggsstöd ska även iakttas vad som bestäms i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse och kommissionens meddelande om tillfällig ram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19, C(2020) 1863, avsnitt 3.1.

 

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen (1991:71) för Åland.

     Denna lag träder i kraft den

     Denna lag ska även tillämpas på beslut om sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet som har fattats före denna lags ikraftträdande, om företagsverksamheten med sysselsättningsstöd fortgår eller påbörjas den 1 juli 2021 eller påbörjas först därefter. Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet prövar i sådana fall utan särskild ansökan rätten till temporärt tilläggsstöd separat.

 

__________________

 

                                                                 

 

 

     Mariehamn den 7 juni 2021

 

 

 

Bert Häggblom

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman