Förlängt temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare inom näringslivet och till arbetslösa för start av företagsverksamhet

Lagförslag LF 21/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att det temporära tilläggsstödet som kunnat beviljas arbetsgivare som har beviljats sysselsättningsstöd för an-ställning inom näringslivet förlängs. Detsamma gäller det tilläggsstöd som kunnat beviljas arbetslösa som har beviljats sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet.
Avsikten är att det temporära tilläggsstödet för start av företagsver-samhet skulle kunna utbetalas under tidsperioden 1 juli 2021 – 31 maj 2022, medan tilläggsstödet för anställning inom näringslivet skulle kunna utbetalas under tidsperioden 1 september 2021 – 31 maj 2022.
Förslaget medför en ändring av landskapslagen om temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare som har beviljats sysselsättningsstöd för an-ställning inom näringslivet och landskapslagen om temporärt tilläggs-stöd till arbetslösa för start av företagsverksamhet.
De temporära tilläggsstöden skulle liksom hittills beviljas i form av ett stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om till-lämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse och kommissionens meddelande om tillfällig ram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19, C(2020) 1863, avsnitt 3.1.
Samtidigt föreslås vissa temporära ändringar av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet för att möjliggöra beviljandet och utbetalningen av de temporära tilläggsstöden på ett ändamålsenligt sätt.
Lagförslaget hänför sig till landskapsregeringens förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 och avses bli behandlad i samband med den. Avsikten är att de föreslagna lagarna ska behandlas som budgetlagar i enlighet med 20 § 3 mom. i självstyrelselagen, så att bestämmelserna kan träda i kraft till den 1 juli 2021


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Näringarna