Lagtingets beslut 9/2024

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 9/2024

 

Datum

Ärende

 

2024-04-29

TMK 5/2023-2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Ändring av arbetsordningen för Ålands lagting

 

     I enlighet med lagtingets beslut, tillkommet på det sätt som bestäms i 63 § 1 mom. lagtingsordningen (2011:97) för Åland,

     ändras i arbetsordningen (2015:87) för Ålands lagting 20 § 1, 32 § 2 mom. och 78 § 1 och 6 mom., varav 32 § 2 mom. sådant det lyder i arbetsordning 96/2023 samt

     fogas till 32 § nya 3 och 4 mom. varvid gällande 3 – 6 mom. blir 5 – 8 mom., som följer:

5 kap.

Utskotten

 

20 §

Finans- och näringsutskottets ansvarsområde

Till finans- och näringsutskottets ansvarsområde hör att bereda:

     1) landskapsregeringens budgetförslag, kompletterande budgetförslag, förslag till ändringsbudget och till budgetpolitiska mål samt budgetmotioner,                

     2) förslag till framställningar om extra anslag samt förslag till bemyndiganden att bevilja landskapsgarantier och andra ekonomiska åtaganden,

     3) revisionsberättelser som lämnats till lagtinget samt granskningsrapporter i enlighet med 21 § lagtingsordningen,

     4) lagförslag som förutsätter ett anslag i landskapets budget och som föreslås träda i kraft enligt självstyrelselagens 20 § varvid finans- och näringsutskottet kan inhämta ett utlåtande från ett annat berört utskott som företar en sakbehandling i ärendet,

     5) lagförslag angående:

     a) näringarna och stöd till näringslivet,

     b) skatter och avgifter,

     c) byggande, expropriation och fysisk planering,

     d) infrastruktur samt

     e) övriga ärenden som remitterats till utskottet och

     6) bifall till ikraftträdandet av sådana internationella avtal som hör till utskottets ansvarsområde.         

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

7 kap.
Ärenden i lagtinget

 

32 §

Motioner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I budgetmotioner som riktar sig till förslaget till Ålands budget (höstbudgeten), ska föreslagna utgiftsökningar finansieras med motsvarande utgiftsminskningar eller inkomstökningar så att det kostnadstak som lagtinget fattat beslut om inte höjs. En budgetmotion får inte väckas innan landskapsregeringen har lämnat sitt budgetförslag till lagtinget och motionen ska lämnas in senast klockan 12.00 den elfte dagen efter det att landskapsregeringen har lämnat förslaget till lagtinget. Tidsfristen utlöper dock tidigast den 5 november.

     Budgetmotioner som riktar sig till landskapsregeringens förslag till kostnadstak eller överskottsmål (vårbudgeten) ska lämnas in senast klockan 12.00 den elfte dagen efter det att landskapsregeringen har lämnat förslaget till lagtinget. 

     En budgetmotion med anledning av ett förslag till en ändringsbudget eller ett kompletterande budgetförslag ska lämnas in senast klockan 16.00 den tredje dagen efter det att förslaget upptagits för kännedom på föredragningslistan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

78 §

Behandlingen av budgetförslagen

Med budgetförslag avses budgetförslag, förslag till ändringsbudget, kompletterande budgetförslag, förslag till framställning om extra anslag samt till bemyndigande till en landskapsgaranti eller ett annat ekonomiskt åtagande. Ett budgetförslag tas upp till enda behandling i plenum utifrån finans- och näringsutskottets betänkande. I början av behandlingen förs en allmän diskussion.

     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vid behandlingen av ett förslag till en ändringsbudget tillämpas samma regler som för behandlingen av ett budgetförslag. Lagtinget kan på förslag av finans- och näringsutskottet besluta att en ändringsbudget får tillämpas från och med ett bestämt datum.

 

_______________

 

 

Detta beslut, tillkommet i den ordning som anges i lagtingsordningens 63 §, träder i kraft den 1 maj 2024.

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 29 april 2024

 

 

 

Jörgen Pettersson 

talman

 

 

Marcus Måtar 

vicetalman

 

 

Rainer Juslin

vicetalman