Lagtingets beslut 9/2010

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 9/2010

 

Datum

Ärende

 

2010-01-20

FR 18/2008-2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om upphävande av vissa bestämmelser om allmän ordning och säkerhet i strafflagen

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Upphävande

     Inom landskapets behörighet upphävs genom denna lag, såvitt gäller giltigheten i landskapet Åland, bestämmelserna i 16 kap. 1-4 §§ strafflagen (FFS 39/1889), 24 kap. 4 § strafflagen, 28 kap. 11 § 1 mom. 3 punkten strafflagen samt 42 kap. 7 § strafflagen jämte ändringar som gjorts före den 1 januari 1993.

 

2 §

Ikraftträdelse

     Denna lag träder i kraft den

 

 

 

     Mariehamn den 20 januari 2010

 

 

 

Roger Nordlund

talman

 

 

Gunnar Jansson

vicetalman

 

 

Gun-Mari Lindholm

vicetalman