Lagtingets beslut 9/2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ålands lagting

BESLUT LTB 9/2014

 

Datum

Ärende

 

2014-03-17

LF 4/2013-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 2 och 12 §§ landskapslagen om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2 och 12 §§ landskapslagen (2007:23) om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård, av dessa lagrum 12 § sådan den lyder i landskapslagen 2007/78, som följer:

 

2 §

Avgift för hälso- och sjukvårdstjänst

     En avgift kan uppbäras för en hälso- och sjukvårdstjänst. Avgiften för en tjänst får vara högst lika stor som kostnaden för att producera tjänsten.

 

12 §

Avgift för den som inte är bosatt i landskapet

     Avgifter och ersättningar som uppbärs av den som inte har hemort på Åland och som inte omfattas av landskapslagen ( / ) om tillämpning på Åland av lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård kan fastställas på andra grunder än de som anges i denna lag, om inte något annat följer av internationella avtal som är bindande för landskapet. Vid fastställandet tillämpas landskapslagen (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet. Avgiften för en tjänst får vara högst lika stor som kostnaden för att producera tjänsten.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den   .

 

 

 

     Mariehamn den 17 mars 2014

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman