Lagtingets beslut 93/2015

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 93/2015

 

Datum

Ärende

 

2015-12-21

LF 3/2015-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 23 och 29d §§ kommunalskattelagen (2011:119) för landskapet Åland, av dessa lagrum 23 § sådan den lyder i landskapslagen 2015/23 och 29d § sådan den lyder i landskapslagen 2015/34, samt

     fogas till lagen en ny 18a § som följer:

 

18a §

Donationsavdrag för fysiska personer

     Fysiska personer och dödsbon får från sin nettoförvärvsinkomst dra av en penningdonation på minst 850 euro och högst 500 000 euro som gjorts för att främja vetenskap eller konst till ett universitet eller en högskola inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som får offentlig finansiering eller till en universitetsfond i anknytning till dessa.

 

23 §

Grundavdrag

     Om en skattskyldig fysisk person har en nettoförvärvsinkomst som efter de ovan nämnda avdragen inte överstiger 3 020 euro, ska detta inkomstbelopp dras av från nettoförvärvsinkomsten. Om nettoförvärvsinkomstens belopp efter de nämnda avdragen överstiger fullt grundavdrag, ska avdraget minskas med 18 procent av den överskjutande inkomsten.

 

29d §

Kommunalskattesatsen för skatteåret 2016

     Med avvikelse från 29 § ska samfund betala 6,184 procent och samfällda förmåner 8,6576 procent i kommunalskatt på den beskattningsbara inkomsten vid beskattningen för skatteåret 2016.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den… och tillämpas första gången vid den beskattning som gäller skatteåret 2016.

     Lagens 29d § är i kraft till och med den 31 december 2016 och tillämpas vid beskattningen för skatteåret 2016.

 

 

 

     Mariehamn den 21 december 2015

 

 

 

Johan Ehn 

Talman

 

 

Veronica Thörnroos

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman