Lagtingets beslut 93/2021

Tillhör ärendet: Ny blankettlag om fordon
Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 93/2021

 

Datum

Ärende

 

2021-09-20

LF 22/2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om tillämpning av fordonslagen          

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Fordonslagen (FFS 82/2021) ska tillämpas på Åland med de avvikelser som anges i denna lag.

     Ändringar som görs i fordonslagen efter att denna lag har trätt i kraft ska tillämpas om de berör de delar av lagen som gäller på Åland.

 

2 §

Skötseln av transport- och kommunikationsverkets uppgifter på Åland

     Uppgifter som enligt fordonslagen sköts av transport- och kommunikationsverket sköts på Åland av landskapsregeringen eller Fordonsmyndigheten, till de delar uppgifterna faller inom lagtingets behörighet.

     Landskapsregeringen är marknadskontrollmyndighet på Åland enligt 174 § i fordonslagen.

     Fordonsmyndigheten är godkännandemyndighet enligt 42 § och tillsynsmyndighet vid installation och reparation av system, komponenter och separata tekniska enheter enligt 9 kap. i fordonslagen.

 

3 §

Besiktningspersonals medverkan vid tekniska vägkontroller

     Bestämmelsen i fordonslagens 169 § ska på Åland ha följande lydelse:

     Tekniska vägkontroller utförs av Ålands polismyndighet. Även Tullen och Gränsbevakningsväsendet utför tekniska vägkontroller inom sitt verksamhetsområde.

     Polisen och Fordonsmyndigheten kan avtala om att besiktningspersonal deltar i de tekniska vägkontrollerna.

     Besiktningspersonalen ska ha ett av Fordonsmyndigheten utfärdat intyg över rätten att delta som sakkunnig i kontrollen. Intyget ska på begäran visas upp för föraren av det fordon som kontrolleras.

     Den besiktningspersonal som deltar i tekniska vägkontroller utför en offentlig förvaltningsuppgift. Vid utförandet av dessa uppgifter ska allmänna förvaltningsbestämmelser tillämpas och straffrättsligt tjänsteansvar gälla i enlighet med det som föreskrivs i annan lagstiftning.

 

4 §

Bestämmelser som inte ska tillämpas

     Följande bestämmelser i fordonslagen ska inte tillämpas på Åland:

     1) 4 kap. registrering av fordon och förhandsanmälan

     2) 6 kap. besiktning av fordon

     3) 194–195 §§ och 197–201 §§.

     Bestämmelser om besiktning och registrering av fordon finns i landskapslagen (1993:19) om besiktning och registrering av fordon.

     Fordonslagens bestämmelser om militärfordon tillämpas inte på Åland.

 

 

 

5 §

Hänvisningar

     Vid tillämpningen av fordonslagen på Åland ska hänvisningen till

     1) förvaltningslagen (FFS 434/2003) i 68 § 4 mom., 72 § 4 mom., 73 § 2 mom., 186 § 1 mom. och 206 § 1 mom. i fordonslagen avse förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland

     2) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) i 46a § 3 mom., 82 § 3 mom. och 91 § 2 mom. i fordonslagen avse offentlighetslagen (2021:79) för Åland

     3) vägtrafiklagen (FFS 729/2018) i 1 § 1 mom., 38 § 1 och 2 mom., 166 § 3 mom., 167 § 1 mom., 195 § 5 mom., och 202 § i fordonslagen avse vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland

     4) 23 kap. 1 § strafflagen (FFS 39/1889) i 196 § 1 mom. i fordonslagen avse 2 § trafikbrottslagen (2004:28) för landskapet Åland

     5) viteslagen (FFS 1113/1990) i 62 §, 76 § 3 mom., 177 § 2 mom., 178 § 3 mom. och 203 § 3 mom. i fordonslagen avse landskapslagen (2008:10) om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen

     6) polislagen (FFS 872/2011) i 68 § 5 mom., 72 § 5 mom. och 186 § 5 mom. i fordonslagen avse landskapslagen (2021:12) om tillämpning på Åland av polislagen

     7) hälso- och sjukvårdslagen (FFS 1326/2010) i 31 § 2 mom. i fordonslagen avse landskapslagen (2011:114) om hälso- och sjukvård

     8) lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (FFS 1137/2016) i 175 och 176 §§ i fordonslagen avse landskapslag (2017:37) om marknadskontrollen av vissa produkter, där hänvisningen i 175 § till 26 och 27 §§ ska avse 24 § i landskapslagen och hänvisningen i 176 § till 18 § ska avse 17 § i landskapslagen.

     Hänvisningar i fordonslagen till landskapet Åland eller till godkännandemyndigheten i landskapet Åland ska när lagen tillämpas på Åland avse riket respektive godkännandemyndigheten i riket. Hänvisningar till landet eller Finland ska på motsvarande sätt avse Åland och hänvisningar till landsomfattande ska avse landsomfattande eller landskapsomfattande.

 

6 §

Villkor för beviljande av installations- och reparationstillstånd

     Bestämmelsen i fordonslagens 181 § 3 mom. om tillstånd att installera och reparera taxametrar ska på Åland ha följande lydelse:

     Tillstånd att installera och reparera taxametrar får beviljas sökande för vars verksamhet en taxiförare eller en taxiförarorganisation svarar via ägandeförhållande eller på annat sätt under förutsättning att de installerade och reparerade taxametrarna kontrolleras och plomberas av Fordonsmyndigheten.

 

7 §

Avvikande terminologi

     På Åland används termerna veteranfordon, begravningsbil och färdtjänstbil för de fordon som i fordonslagen benämns museifordon, likbil och tillgängligt fordon. På Åland används termen taxiförare för den som i fordonslagen benämns taxibilist.

 

8 §

Författningar som utfärdats med stöd av fordonslagen

     Landskapsregeringen kan inom Ålands behörighet genom förordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av fordonslagen ska tillämpas på Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver.

 

9 §

Sökande av ändring

     Ett beslut som Fordonsmyndigheten eller Ålands polismyndighet har fattat med stöd av denna lag kan inom 30 dagar från att beslutet eller åtgärden delgivits överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol. Beslutet får verkställas trots att ändring har sökts.

     Besvär över lagligheten av landskapsregeringens beslut får anföras hos högsta förvaltningsdomstolen.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den...

     Genom denna lag upphävs landskapslagen (2011:36) om tillämpning av fordonslagen.

     De förordningar som utfärdats med stöd av den upphävda lagen förblir i kraft tills något annat föreskrivs eller bestäms i fråga om dem.

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 20 september 2021

 

 

 

Bert Häggblom

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman