Lagtingets beslut 98/2020

Tillhör ärendet: Växtskydd
Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 98/2020

 

Datum

Ärende

 

2020-12-16

LF 2/2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om tillämpning av växtskyddslagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Inom landskapets behörighet och med de avvikelser som följer av denna landskapslag är rikets växtskyddslag (FFS 1110/2019) tillämplig.

     Ändringar i växtskyddslagen som hör till landskapets behörighet är tillämpliga från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket, om inte annat följer av denna lag.

 

2 §

Förvaltningsuppgifter

     Med de avvikelser som föreskrivs i denna lag ska de förvaltningsuppgifter som enligt växtskyddslagen ankommer på riksmyndigheterna i landskapet skötas av landskapsregeringen eller någon annan i landskapslag bestämd myndighet, till den del förvaltningen grundar sig på landskapet Ålands lagstiftningsbehörighet.

     En skyldighet enligt växtskyddslagen att göra anmälningar till rikets myndigheter ska i landskapet avse anmälningar till landskapsregeringen.

 

3 §

Hänvisningar

     Hänvisningar i bestämmelserna i 1 § till bestämmelser i rikslagstiftning avser inom landskapets behörighet motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

 

4 §

Bestämmelser som inte ska tillämpas

     Inom landskapets behörighet ska inte tillämpas bestämmelserna i 37 § växtskyddslagen om tillsättande av en delegation med uppgift att i ärenden som gäller växtskydd följa utvecklingen och främja att en god växtskyddsstatus bibehålls genom att lägga fram förslag och ta initiativ.

 

5 §

Avgifter

     Med avvikelse från vad som föreskrivs i 38 § 1 mom. växtskyddslagen tas avgifter ut till landskapet Åland för de prestationer som landskapsregeringen utför enligt denna lag enligt de grunder som föreskrivs i landskapslagen (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet.

 

6 §

Landskapsförordning

     Landskapsregeringen kan inom landskapet Ålands behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som har utfärdats med stöd av växtskyddslagen ska tillämpas i landskapet Åland, med de särskilda bestämmelser om utövande av myndighetsansvar i landskapet som landskapsregeringen föreskriver.

 

7 §

Ersättning för kostnader och skador

     De kostnader och skador som avses i bestämmelserna i 7 kap. växtskyddslagen och som i riket ersätts av statens medel ska i landskapet ersättas av landskapets medel.

 

8 §

Rättelseyrkande

     En sakägare som är missnöjd med ett beslut som landskapsregeringen har fattat med stöd av denna lag kan inom 30 dagar från det att beslutet delgavs, skriftligen begära rättelse hos landskapsregeringen. Ett rättelseyrkande ska behandlas utan dröjsmål. Ett beslut i vilket rättelse får sökas får inte överklagas genom besvär.

 

9 §

Besvärsbestämmelser

     Besvär över lagligheten av ett beslut som landskapsregeringen fattat enligt denna lag med anledning av ett rättelseyrkande får anföras hos högsta förvaltningsdomstolen.

     I ett beslut som fattas med stöd av denna lag kan det bestämmas att beslutet ska iakttas innan det har vunnit laga kraft, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat.

 

10 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den

     Genom ikraftträdandet av denna lag upphävs landskapslagen (2013:98) om tillämpning av lagen om skydd för växters sundhet, nedan kallad den upphävda lagen. Landskapsförordningen (2013:101) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om skydd för växters sundhet förblir i kraft, till den del den inte strider mot denna lag, till dess att något annat föreskrivs med stöd av denna lag. Beslut om bekämpning av skadegörare vilka gäller enskilda näringsidkare, och som innan denna lag träder i kraft meddelats med stöd av den upphävda lagen, gäller under den tid som bestämts i besluten.

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 16 december 2020

 

 

 

Bert Häggblom   

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman