Växtskydd

Lagförslag LF 2/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen ändras så att rikets växtskyddslag görs tillämplig på Åland, med nödvändiga avvikelser. Regelverket omfattar inspektioner och bekämpningsåtgärder som genomförs i syfte att hindra skadegörare från att sprida sig.
Nuvarande regelverk är en blankettlagstiftning genom vilken riks-lagstiftning i huvudsak gjorts tillämplig, och som följer unionens nu upphävda växtskyddsdirektiv. Unionens växtskyddsdirektiv har dock ersatts med en växtskyddsförordning. Förslaget är ändamålsenligt för att anpassa Ålands regelverk till den Europeiska unionens nya regelverk.


Åtgärder