Lagtingsledamot John Holmbergs reservation

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2020-09-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 23/2019-2020 gällande BF 6/2019-2020 Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2020

 

Motivering

     Utskottet anser, med beaktande av landskapsregeringens rådande likviditet samt av att förverkligandegraden av en årsbudget aldrig är 100 %, att en lånefullmakt om 40 miljoner euro i detta läge är tillräckligt. Detta understryks av att landskapsregeringen ånyo kan återkomma till lagtinget med önskan om ytterligare lånefullmakt i samband med årsbudget 2021 eller tilläggsbudgetar.

     Eftersom behovet av finansiering som huvudregel alltid behöver prövas samtidigt som årsbudgeten borde fullmakten oberoende av belopp inte sträcka sig längre än till den 31.12.2020.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

-        att finansieringslån om maximalt 40 000 000 euro vid behov kan upptas och att anslaget 934080 sålunda sänks med 20 000 000 euro till 39 550 000 euro

-        att lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att fram till 31 december 2020 för budgetens förverkligande uppta lån om högst 40 000 000 euro.

 

 

Mariehamn den 28 september 2020

 

 

 

 

 

John Holmberg